30 juni, 2009

Hoe kom je aan geld?

Kleine bedrijven komen moeilijker aan krediet

Uit EIM-onderzoek blijkt dat de behoefte aan krediet van december 2008 tot mei 2009 met drie procentpunt is gestegen. De vraag naar krediet steeg het meest in de industrie, de horeca, de transportsector en de financiële sector. Van de bedrijven die tussen september 2008 en mei 2009 krediet vroegen, kreeg 54 procent dat ook daadwerkelijk toegekend. In de voorafgaande periode was dat nog 81 procent. In de garantieregeling BMKB komt tijdelijk de mogelijkheid om aflossingen met maximaal twee jaar extra uit te stellen. Dit schrijft minister Van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer die samen de update Financieringsmonitor MKB van het EIM naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Opvallend is dat hoe groter het bedrijf is, hoe groter de kans is op krediet. Het blijkt voor banken lastig te zijn om te beoordelen of een klein bedrijf (minder dan 10 werknemers) kredietwaardig is. De meeste afwijzingen van kredietaanvragen waren in de sectoren bouw, handel en de financiële dienstverlening.

Bedrijven in de binnenvaart zitten in een lastige periode en hebben soms problemen met de aflossing van hun krediet. Daarom hebben banken en de binnenvaart gevraagd om de aflossingstermijn met twee jaar extra te kunnen uitstellen. Minister Van der Hoeven heeft besloten hieraan tegemoet te komen en deze regeling voor alle andere bedrijven mogelijk te maken die via de banken gebruik maken van de garantieregeling BMKB.

Op 29 mei heeft de minister met de banken afspraken gemaakt over een kredietintermediair. Zo'n meldpunt zou de binnengekomen meldingen door bedrijven van problemen bij het verkrijgen van een krediet kunnen analyseren. Ook kan de intermediair bedrijven helpen bij de kredietaanvraag waardoor de kans op het verkrijgen van een krediet wordt vergroot. MKB-Nederland gaat dit initiatief met de andere partijen verder uitwerken.
Er is vanaf 6 maart garantie goedgekeurd voor leningen ter hoogte van bijna 50 miljoen via de garantieregeling voor de grotere kredieten. Deze regeling 'Garantie Ondernemingsfinanciering' (GO) van het Ministerie van EZ is bedoeld voor kredieten tot maximaal 50 miljoen euro per onderneming. De totale beschikbare garantie is 1,5 miljard euro. Aangezien de overheid voor 50 procent garant staat, kan er dus in totaal voor 3 miljard aan kredieten worden verleend. Deze regeling heeft een looptijd van (voorlopig) een jaar.
Naast de 'Garantie Ondernemingsfinanciering' is er ook nog de garantieregeling voor het MKB (BMKB). De verruiming van deze regeling was in oktober 2008 de eerste maatregel die minister Van der Hoeven heeft getroffen voor starters en het midden en kleinbedrijf tot 250 werknemers. Van deze regeling is in 2009 tot op heden voor 222 miljoen euro gebruik gemaakt.

21 juni, 2009

Ontwikkeling van microkrediet

Microkrediet kan de economische groei en de werkgelegenheid in Europa bevorderen, zoals de Lissabonagenda voorschrijft. Dankzij microkrediet kunnen micro-ondernemingen en personen die de stap naar zelfstandig ondernemerschap wensen te zetten, maar geen toegang tot traditionele bankdiensten hebben, financiering vinden voor hun project. De Europese Unie presenteert een initiatief met vier onderdelen om de ontwikkeling van microkrediet in Europa te ontwikkelen.

MAATREGEL
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 13 november 2007: "Europees initiatief voor de ontwikkeling van microkrediet ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid" [COM(2007) 708 definitief – Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING
In Europa is microkrediet (waaronder een lening van minder dan 25 000 euro wordt verstaan) bestemd voor micro-ondernemingen (ondernemingen die minder dan tien personen in dienst hebben) en kansarmen (werklozen of inactieven, mensen die van een uitkering leven, migranten enz.) die de stap naar zelfstandig ondernemerschap wensen te zetten, maar geen toegang tot traditionele bankdiensten hebben.

Microkrediet kan de overgang van werkloosheid naar zelfstandig ondernemerschap helpen bevorderen en geeft toegang tot financiering voor mensen die voor hun project geen financiering krijgen van de banken omdat zij onvoldoende garanties kunnen bieden. Zo kan microkrediet een grote bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid.

Hoewel microkrediet in de lidstaten van de Europese Unie (EU) sinds enkele jaren terrein wint, moet er nog veel worden ondernomen om het volledige potentieel van dit instrument te benutten.

De EU stelt bijgevolg een initiatief voor dat de markt van het microkrediet moet ontwikkelen. Het initiatief omvat vier onderdelen:


 1. een beter juridisch en institutioneel kader in de lidstaten;
 2. een nog beter ondernemingsklimaat;
 3. een betere verspreiding van beste praktijken, met name door opleiding;
 4. bijkomend financieel kapitaal verstrekken voor nieuwe en niet-bancaire microkredietinstellingen.

Eerste onderdeel: een beter juridisch en institutioneel kader in de lidstaten

Door het institutionele kader in de lidstaten kan microkrediet zich niet altijd goed ontwikkelen. In de nationale of Gemeenschapswetgeving wordt inderdaad gewoonlijk geen rekening gehouden met de specifieke kenmerken van microkrediet. De Commissie moedigt de lidstaten er dan ook toe aan de nodige maatregelen te nemen om een gunstiger juridisch, institutioneel en commercieel kader te creëren voor de ontwikkeling van microkrediet. In het licht daarvan stelt de Commissie de lidstaten met name voor onderstaande maatregelen te treffen:

een klimaat creëren waarin microkredietinstellingen (MKI's) zich kunnen ontwikkelen en alle segmenten van de clientèle worden bestreken. Aangezien de potentiële klanten talrijk en verscheiden zijn, moeten MKI's gemakkelijk toegang hebben tot financiële middelen om microkrediet te ontwikkelen. MKI's worden gefinancierd door subsidies en schenkingen, en eventueel door leningen van banken. Wanneer een klimaat wordt gecreëerd waarin MKI's zichtbaarder zijn, kan hen dat alleen maar tot voordeel strekken;

bijdragen tot de levensvatbaarheid van microkrediet door de plafondrente voor microkrediettransacties te versoepelen. In de lidstaten waar plafondrenten gelden, is het opportuun deze voldoende hoog vast te stellen zodat kredietinstellingen hun kosten kunnen dekken, en tegelijkertijd de economische en sociale gevolgen geregeld te evalueren, zodat de zekerheid van de kredietnemer niet wordt ondermijnd;

de exploitatiekosten door gunstige belastingregelingen drukken. Gunstiger belastingregelingen (belastingvrijstellingen, belastingverlagingen, subsidies) zijn van belang voor de ontwikkeling van het microkrediet;

nationale regelgeving en supervisie aan de specificiteit van microfinanciering aanpassen. MKI's vallen onder de prudentiële regels van de EU wanneer zij deposito's ontvangen. In dat geval zijn zij permanent aan supervisie onderworpen. Om het aanbod van microkrediet en de groei van MKI's die geen deposito's van klanten ontvangen niet af te remmen, is het van belang dat verdere regels en supervisie in verhouding staan tot de kosten die zij veroorzaken en de risico's die MKI's inhouden.

Tweede deel: een nog beter ondernemingsklimaat

Om de ontwikkeling van Europa in de richting van een op kennis, diensten en nieuwe technologie gebaseerde economie te stimuleren en een beter ondernemingsklimaat te creëren stelt de Commissie de lidstaten voor meer aandacht te hebben voor onderstaande factoren:

een beter institutioneel kader voor zelfstandigen en micro-ondernemingen. Een gelijke behandeling van zelfstandigen en werknemers is van essentieel belang. Er moet niettemin een voorlichtings- en bewustmakingscampagne voor het grote publiek worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat het werk van zelfstandigen en micro-ondernemingen beter wordt erkend. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om wettelijke, fiscale en administratieve drempels te verlagen: vrijstelling van socialezekerheidslasten, vereenvoudigde registratieprocedures, betere toegang tot meer en goedkopere afzetmarkten enz;

de kansen op succes van nieuwe micro-ondernemingen door opleiding, begeleiding en bedrijfsontwikkelingsdiensten vergroten. De complexe omgeving van micro-ondernemingen vereist een aanbod van bedrijfsontwikkelingsdiensten en vergt van de beginnende ondernemer tal van vaardigheden, die hij vaak niet kan aantonen. Opleiding en begeleiding van de jonge ondernemer zijn essentieel om de onderneming betere kansen op succes te geven.

Derde deel: een betere verspreiding van beste praktijken

Een betere verspreiding van beste praktijken voor MKI's is een belangrijk onderdeel van de maatregelen ten gunste van het microkrediet. De Commissie stelt dan ook voor een nieuwe instantie op te richten die technische bijstand en ondersteuning verleent voor de ontwikkeling van niet-bancaire MKI's in de lidstaten. Deze nieuwe instantie zou tot taak hebben:

een gedragscode voor MKI's op te stellen. Een dergelijke code zou een uitstekende manier zijn om het vertrouwen in MKI's te versterken en ethische regels en beste praktijken bij MKI's te verspreiden. De kwaliteit van een MKI zou bijgevolg worden geëvalueerd op basis van haar sociale en financiële prestaties en haar handelspraktijken;

een specifiek label voor microkrediet te creëren om de aandacht van EU-burgers te trekken. Een dergelijk label moet het mogelijk maken de goed presterende MKI's zichtbaarder te maken voor de investeringsfondsen voor microkrediet, het vertrouwen van de burgers in investeringsvehikels voor microfinanciering te versterken en nieuwe financiële middelen naar de sociaal en financieel best presterende MKI's te laten vloeien;

informatie te verstrekken over en bekendheid te geven aan dit initiatief;

brochures te publiceren en conferenties te organiseren;

technische handleidingen, gidsen en software aan te bieden om MKI's te helpen zich beste praktijken eigen te maken;

de toegang van MKI's tot financiering door de vrijmaking van financiële middelen te vergemakkelijken.

Vierde deel: bijkomend financieel kapitaal verstrekken voor nieuwe en niet-bancaire MKI's

De Commissie stelt voor binnen de Jeremie-afdeling van het EIF (Europees Investeringsfonds) een structuur te creëren die veelbelovende niet-bancaire MKI's technische en financiële ondersteuning biedt. Dat microfonds moet MKI's helpen selfsupporting te worden en bijdragen tot een uitbreiding van het aanbod van microkrediet in Europa en de ontwikkeling van de sector.

Context

Dit initiatief heeft tot doel de duurzame ontwikkeling van het microkrediet in de EU te bevorderen en sluit aan op de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid, op het beleid ter stimulering van ondernemerschap en economisch initiatief, op het beleid ter bevordering van "flexizekerheid" en van de sociale integratie van kansarmen, en op het beleid tot ontwikkeling van menselijk kapitaal en tot hernieuwing van op vertrouwen gebaseerde sociale contacten.

19 juni, 2009

Microkredietloket West Brabant

De gemeenteraad van Halderberge wil ondersteuning voor beginnende ondernemers en heeft 100.000 euro uitgetrokken voor het opzetten van een microfonds.
Burgemeester en wethouders stellen voor aan te sluiten bij het Microkredietloket West-Brabant, dat is gevestigd bij de Kamer van Koophandel in Breda. In de voorbije drie maanden zijn daar al 113 aanvragen ingediend. Het geld komt van het Rijk en mettertijd ook van gemeenten. Het loket is vanaf 24 juni open voor Halderbergse ondernemers.

16 juni, 2009

Maak je droom waar


Je
droom
waar maken
begint als je wakker wordt!

Een onsje meer, mag dat?

Kredietverlener Qredits heeft sinds de oprichting in januari 2009 al voor circa 4 miljoen euro aan microkredieten vertrekt aan startende ondernemers. Over heel 2009 verwacht de financier 11 miljoen euro aan krediet te verstrekken, terwijl de verwachting op 5 miljoen euro lag. Kleine entrepreneurs krijgen in deze crisistijd nog vaker de deur in het gezicht gesmeten door banken en zoeken hun heil in microkrediet.

Het ministerie van Economische Zaken richtte de landelijke microfinancier Qredits op, omdat de markt faalt op het gebied van leningen aan starters. Banken kijken naar leeftijd, opleiding en track record en wijzen een ondernemer al af wanneer deze een negatieve registratie bij het BKR heeft gehad. Qredits let ook op kwaliteiten, en verstrekt kredieten tot 35.000 euro aan starters en doorstarters. De financier biedt intensieve begeleiding waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld het ondernemingsplan en de administratie.

08 juni, 2009

In gesprek met de gemeente Moerdijk

Hoe het andere mensen vergaat weet ik niet. Maar voor de OVZ c.q. voor Microkredietloket zijn de contacten met de gemeente ronduit zeer goed te noemen. Moerdijk is laagdrempelig, ambtenaren zijn goed bereikbaar en communiceren vlot en meestal in begrijpelijke taal. Of je nu de burgemeester wilt spreken, of een van de wethouders, de bedrijvencontactfunctionaris of iemand van beleid, no problem.
Vanochtend weer een openhartig gesprek gehad met de beleidsafdeling economie en Joy Peters.
Samen met Ronald Pieren van Hans Anders bespraken we Moerdijk Meer mogelijk, de Centrumvisie, het bedrijventerrein, gezamenlijke evenementen, hoe de promotie van moerdijk te verbeteren, zelfwerkzaamheid en nog wat losse flodders.
Een minpuntje dat overigens geldt voor alle overheden, de inspraak kultuur is dermate traag dat snel werken wel erg lastig wordt.

05 juni, 2009

Blootgelegd

Laat ik beginnen met te zeggen dat mijn presentatie, gisteren tijdens het microkredietcongres in IJsselstein, zonder meer goed was.
Vol Schwung vertelde ik over het loket en dat de insteek toch een heel andere is dan die van andere MF punten. Wat minder goed uit de verf kwam was hoe wij de communicatie doen naar de (diverse) doelgroepen.
De volgende uitingen geven een redelijk beeld van wat we nu al gedaan hebben:

 • Pagina in "De Ondernemer" (BNdeStem)
 • Interview op TV 10
 • Pagina in de Kamerkrant
 • Informatie avond bij de Rabobanken
 • Informatie avond gemeenten en UWV's
 • Ondernemersontbijt door de gemeente Moerdijk
 • Filmpjes op Youtube over Pamela en Heemskerk, en Gerrit van Etten
 • Websites - Internet (REWIN, KvK, BrainZ)
 • Hallo community (KvK)
 • Starterspas bijeenkomsten
 • Startersdag
 • Linked In
 • Faceboek
 • Hyves
 • Twitter
 • Blog
 • Info op scholen (ROC)
 • Accountants
 • Re-integratie bureaus
 • UWV's
 • Flyers overal (ook bij de vele loketten)

 • Kortom, ook meteen beperkt budget bereik je veel publiciteit.
  Gaan we de boer op om starters te ronselen? Nee dat niet. We laten Marktplaats liggen, we staan niet op weekmarkten, we hebben niet of nauwelijks contact met verenigingen die zich kommeren om de achtergestelde mens.

  We blijven roepen dat we er zijn en wat we doen. Als de starter initiatief toont is hij of zij van harte welkom. zonder aanzien des persoons. Kleur, afkomst of geaardheid spelen voor Microkredietloket geen rol. Wel of u ondernemers bloed heeft.

  Daar was niet iedereen het mee eens. En dat is maar goed ook. Wat men wel accepteerde na de presentatie van Hands on (die wel in de achterstands wijken werken), dat communicatie mede afhangt van de locatie waar het MF punt zich bevind.
  Volgend jaar naar Zeeland? Dan wordt communicatie pas echt moeilijk.

  03 juni, 2009

  hoeveel heeft Qredits over van 15 miljoen ?

  De Europese Commissie wil 19 miljard euro beschikbaar stellen om werk te behouden of nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. Het bedrag is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds.

  EU-top
  Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie en eurocommissaris Vladimir Spidla van Werkgelegenheid hebben dat woensdag bekendgemaakt. Ze willen hun voorstel bespreken tijdens de komende top van EU-leiders die op 18 en 19 juni in Brussel plaatsheeft.

  Scholing
  Het bedrag van 19 miljard moet gebruikt worden voor onder meer scholing en opleiding en om kredieten te verstrekken voor het opzetten van een bedrijf. In tegenstelling tot anders hoeven de lidstaten voor de periode 2009 en 2010 de projecten niet mee te financieren, zodat ze snel van start kunnen gaan.

  Microkredieten
  De Europese Commissie wil, in samenwerking met de Europese Investeringsbank, in totaal 500 miljoen euro beschikbaar stellen voor microkredieten aan mensen die anders geen financiering kunnen krijgen om een bedrijf op te zetten, bijvoorbeeld nadat ze werkloos zijn geworden. Verder wil ze minimaal vijf miljoen plaatsen in het leerlingwezen openstellen voor jongeren die hun baan dreigen te verliezen.

  Werktijdverkorting
  Ook moet er geld komen voor maatregelen als werktijdverkorting en voor het snel weer aan de slag helpen van werklozen. Daarnaast denkt de commissie aan verlaging van de loonkosten en andere financiële tegemoetkomingen voor bedrijven die mensen in dienst nemen met weinig kansen op de arbeidsmarkt.

  Beroep
  Barroso zei bij de presentatie van het plan dat de EU snel heeft gereageerd op de financiële en economische crisis. 'Vandaag geeft de commissie een nieuwe impuls om via een gezamenlijke actie van EU, lidstaten en sociale partners bestaande arbeidsplaatsen te behouden en nieuwe werkgelegenheid te scheppen.' Barroso deed een beroep op de EU-leiders 'om zich achter dit ambitieuze plan te scharen'.

  Verkiezingen De aankondiging van de impuls komt kort voor de Europese verkiezingen. In Nederland zijn morgen, 4 juni, de Europese verkiezingen.

  © RTLZ.nl