31 oktober, 2008

Microfinanciering (wie kent wie?)


Seminar en netwerkbijeenkomst Microfinanciering: een impressie from Kenniscentrum Microfinanciering on Vimeo.

Sinds de zomer zit hij zonder werk

Nico Netwerker (56) is zo'n zzp'er in de ondersteunende hoek. Sinds een aantal jaar werkt hij als zelfstandig verander- en verbetermanager. De afgelopen twee jaar had hij opdracht na opdracht, maar sinds de zomer zit hij zonder werk. Dit is volgens hem niet alleen aan de verslechterde economie te wijten, maar ook aan hemzelf. 'Omdat ik de afgelopen tijd fulltime heb gewerkt, heb ik mijn netwerk verwaarloosd. Je hoort altijd dat dat heel belangrijk is, maar dat heb ik genegeerd. Nu word ik met mijn neus op de feiten gedrukt.'

30 oktober, 2008

Too many chiefs, not enough Indians ?

Neem een gemiddeld commercieel team. De directeur is vijftig, de Sales Managers zijn veertig, de Account Managers dertig en de echte jonkies zitten op de binnendienst. Deze traditionele wigwamvorm is niet weg te branden uit het Nederlandse bedrijfsleven en dat zal dan wel niet zonder reden zijn. De Indianen wisten al dat een enkel persoon genoeg is om de weg naar de bizons aan te wijzen en dat er veel meer nodig zijn om er genoeg te vangen, te slachten en klaar te maken. Indianen hadden door hun gevaarlijke job en de aanwezigheid van schietgrage cowboys een korte levensverwachting. Het lekkere baantje van opperhoofd kon alleen maar geerfd worden, zodat de wigwamvorm in de stam gehandhaafd bleef. In onze westerse maatschappij stoppen mensen steeds eerder met roken en moeten ze steeds later stoppen met werken. Ze worden ouder en gezonder, maar werken wel door, met als gevolg: too many chiefs, not enough Indians. Ons wigwammodel kraakt en houdt slechts s tand door regelmatig te reorganiseren en de oudjes te bedanken. Uit onderzoek van Research International blijkt dat maar 40 % van de beroepsbevolking van 55 jaar en ouder werkt waarvan een groot deel als freelancer, zelfstandig ondernemer of part-time. Dit biedt kansen: In deze tijden van toenemende vraag en afnemend aanbod van professionals kun je als werkgever je slag slaan door je niet als opperhoofd van een indianenstam op te stellen. Er is een ruim potentieel aan gemotiveerde oudere indianen die echt niet allemaal het opperhoofd in de rug zullen aanvallen nadat ze in de stam zijn opgenomen. Wie nog steeds denkt dat ouderen niet flexibel zijn, niet meer kunnen leren of direct ziek worden als het eens tegenzit moet beter om zich heen kijken. De oude indiaan kan nog prima mee op bizonjacht.

Negen keer meer mogelijk in Moerdijk

In Moerdijk staan negen majeure projecten op stapel, eenstemmig bezongen door drie overheden.

Vorig jaar troffen het rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk elkaar in een chique hotel in Utrecht. Daar werd de basis gelegd voor enerzijds een economische sprong voorwaarts en tegelijkertijd meer rust en ruimte in het oostelijk Moerdijks landschap.

Ieder had zo zijn argumenten om juist voor het qua industrie toch al niet onderbedeelde Moerdijk te kiezen. Voor de minister was dat de strategische ligging tussen twee wereldhavens, de provincie maakt zich sterk voor de economische positie van West-Brabant. De gemeente Moerdijk tenslotte hoopt de vruchten te plukken van projecten waar werkgelegenheid, veiligheid en woonplezier de boventoon voert.

29 oktober, 2008

Uitplaatsen Caldic financieel rond

Het rijk stelt twaalf miljoen euro extra beschikbaar om het chemiebedrijf Caldic bij Zevenbergen weg te halen.
Deze financiële injectie komt bovenop de 24 miljoen, die rijk en provincie bij de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Moerdijk in het vooruitzicht hebben gesteld. Uitplaatsen van Caldic op de Schansdijk aan de rand van Zevenbergen leek een loden last te worden. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer werd vorig jaar de motie-Van Geel aangenomen. Uitgesmeerd over drie jaar komt 165 miljoen euro vrij voor langslepende regionale infrastructurele problemen in het land.

Gisteren werd bekend dat in Brabant budget vrij komt voor de spoorzone Helmond en Zevenbergen-Noord. Jack Biskop, het Roosendaalse Kamerlid voor het CDA, is tevreden met de financiële steun. Na jarenlang getouwtrek kan Caldic Chemie eindelijk verplaatst worden.

Als Caldic verkast naar bijvoorbeeld de vrijkomende hectares naast Shell Moerdijk, komt er grond vrij voor de bouw van 825 woningen en de aanleg van de noordelijke rondweg. Onderdelen uit het project onder de nieuwe naam Moerdijk MeerMogelijk. Voor de gebiedsontwikkeling resteerde nog een tekort van 24 miljoen euro. Dat geld zit vooral in het uitplaatsen van Caldic en de aanleg van de Noordrand. De provincie heeft toegezegd om voor twaalf miljoen euro de kosten van de rondweg op zich te nemen.

Wethouder Ada Grootenboer klinkt de injectie als muziek in de oren. "We zitten in de eindfase van het onderzoek naar een sluitende business case voor alle plannen. We komen wel steeds dichterbij dat doel. Het CDA heeft met de motie direct succes voor Moerdijk geboekt."

Klimaatverbetering?

In Oosterhout groeit het aantal nieuwe ondernemers van West-Brabant het hardst.
Gingen er in de eerste drie kwartalen van vorig jaar 212 ondernemers van start, dit jaar waren dat er in dezelfde periode 299, een toename met ruim veertig procent. Gemiddeld begonnen er in West- Brabant zo'n vijf procent meer ondernemers dan vorig jaar. Kennelijk, zo zegt ook de Kamer van Koophandel, laten ze zich niet van de wijs brengen door crisisgeluiden.

Behalve in Oosterhout is het aantal starters ook in de gemeenten Woensdrecht (van 23 procent naar 110) en Moerdijk (van 26 procent naar 175) fors gestegen.

In Breda bleef het aantal nieuwe ondernemingen met een stijging van drie procent wat onder het gemiddelde.

28 oktober, 2008

HCZ 30 jaar


Op 7 december 1978 werd hockeyclub Zevenbergen opgericht.
Nu 30 jaar later lopen er 300 leden rond, hebben we 3 velden (waarvan 2 kunstgras) verscheen de 30 jaargang nr. 30 van de 7-Klap.

Ik nodig iedereen van harte uit om zich aan te melden voor dit prachtige lustrum (receptie op 12 december, Lustrumweekend 24 & 25 januari en de [junioren] hockey experience is op 24 februari).

Als iemand nog namen en adressen weet van oud spelers, coaches enzovoort, schroom niet gooi alles op de mail.

Nieuwe versie van UBUNTU

24 oktober, 2008

De laatste loodjes?

De afgelopen weken is alles v.w.b. startersloket in een stroomversnelling gekomen. De naam werd omgedoopt tot MICROKREDIETLOKET WEST BRABANT, de Kamer van Koophandel en de REWIN zijnal een tijdje actief betrokken bij het initiatief en de KvK heeft reeds financiële support toegezegd.
De staatssecretaris noemt het initiatief zelfs in een brief aan de 2e kamer, van het ministerie van EZ krijgen we alle medewerking, de gemeenten zijn zeer positief en van de banken verwachten we binnenkort uitsluitsel of ze mee willen doen.
Kortom, de Eagle is happy. Niet dat we er al zijn, voor een deel van de operationele kosten is nog geen dekking. De komende tijd zal daar dus hard aan getrokken moeten worden.
De planning? Begin volgend jaar kunnen we van start.

23 oktober, 2008

OpenOffice.org 3.0 is in de eerste week dat het programma vrij beschikbaar is, 3 miljoen keer gedownload.

Een week na de lancering van het programma OpenOffice.org 3.0 wisten miljoenen mensen, waar van 80 procent met Windows, de gratis software te vinden en te downloaden. De belangstelling was aanvankelijk zo groot dat de site oververhit dreigde te raken.

Slechts 221.000 downloads waren afkomstig van Linux-gebruikers. De verklaring daarvoor is dat de meeste Linux-gebruikers automatisch updates toegestuurd krijgen van hun leverancier. De niet-Engelstalige versie is ook in omloop op verschillende sites en OpenOffice.org zit momenteel ook als cd-rom bij verschillende (niet-Nederlandse) tijdschriften.

Ambitieus
John McCreesh, hoofd van marketing bij OpenOffice.org, schat dat het programma inmiddels op 5 miljoen computers wereldwijd staat. Volgens het hoofd van marketing streeft OpenOffice.org naar een marktaandeel van 40 procent op de office-markt in 2010. "Maar na vandaag lijkt dat niet ambitieus genoeg."
Klik Hier!

Laconiek
Microsoft reageert laconiek op het succes van OpenOffice.org. Michael Croan, marketing manager bij Microsoft: "Microsoft Office is goed geïntegreerd, wordt goed ondersteund en past goed bij veranderende werkeisen. Dat is niet altijd het geval met open source alternatieven." Microsoft beweert dat 550 miljoen mensen Microsoft Office gebruiken.

17 oktober, 2008

Normaal?

Normaal is gekleed gaan in kleren die je koopt voor je werk, een auto die je rijdt die nog afbetaald moet worden, een overdag leegstaand huis waar de hypotheek nog van afgelost moet worden - om die baan te krijgen die je nodig hebt om kleren te kopen, de auto af te betalen en je hypotheek af te lossen.

Man, am I happy!

15 oktober, 2008

Ik ben trots op je

Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief saldo van € 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.

Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt € 85 miljoen. Als de gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een positief saldo laten zien, circa € 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011 verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.

Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009 worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernota. Die nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden. Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is € 1 miljoen euro.

Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller uit 2008 (€ 3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat over 2009 (€ 1 mln.) en € 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine € 5,4 miljoen belopen. Voor de renovatie en de overdracht van het woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van € 4.150.000 nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente € 500.000 bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur nog geld tekort voor 2009: zo’n € 400.000. Samen met nog enkele kleinere kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van deze extra plannen waarvoor dus € 5.4 miljoen dekking nodig is.

Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met 4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het rioolrecht stijgt met 8%, dat is € 15 per jaar. Los daarvan loopt de gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die jaarlijks € 100.000 zullen zijn. Het college wil dit geld verwerven door het jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens € 7,50 per huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar voor ieder gezin € 22,50 per jaar duurder worden.

Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen van het college.

Compliment! (en dat ondanks deze barre tijden)


Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief saldo van € 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.

Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt € 85 miljoen. Als de gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een positief saldo laten zien, circa € 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011 verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.

Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009 worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernota. Die nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden. Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is € 1 miljoen euro.

Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller uit 2008 (€ 3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat over 2009 (€ 1 mln.) en € 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine € 5,4 miljoen belopen. Voor de renovatie en de overdracht van het woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van € 4.150.000 nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente € 500.000 bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur nog geld tekort voor 2009: zo’n € 400.000. Samen met nog enkele kleinere kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van deze extra plannen waarvoor dus € 5.4 miljoen dekking nodig is.

Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met 4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het rioolrecht stijgt met 8%, dat is € 15 per jaar. Los daarvan loopt de gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die jaarlijks € 100.000 zullen zijn. Het college wil dit geld verwerven door het jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens € 7,50 per huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar voor ieder gezin € 22,50 per jaar duurder worden.

Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen van het college.

10 oktober, 2008

De wereld draait rond de gammele banken, die al vaker grote crises hebben veroorzaakt.

In het kort:
 • Financiële grootmachten
 • Securitisatie
 • MeesPierson
 • Op de pof
 • Hypotheekschuld
 • Crisis
 • Vertrouwenscrises

Financiële grootmachten
Gewicht van de financiële sector in de economie, in procenten*
 • Luxemburg 29,2
 • Zwitserland 12,5
 • IJsland 10,3
 • Groot-Brittannië 8,6
 • Nederland 6,6
 • Duitsland 5,4
 • Italië 4,9
 • Zweden 4,5
Bron: Eurostat


Securitisatie
 • In 1977 werden in de VS de eerste hypotheken gesecuritiseerd: dat is het bundelen van leningen en die in pakketten doorverkopen aan beleggers.
 • Voordeel is dat die doorverkochte hypotheek niet langer drukt op het vermogen van de bank, zodat die bank meer kan uitlenen.
 • Securitisatie wordt gezien als de wortel van de problemen op de Amerikaanse huizenmarkt, omdat de kopers van de gesecuritiseerde hypotheken geen zicht hebben op de onderliggende leningen.
 • In Nederland is ruim een kwart van alle hypotheken gesecuritiseerd. In de VS is dat bijna 60 procent.
 • In Nederland is Fortis, dat in de jaren negentig als eerste hypotheken securitiseerde, marktleider.

MeesPierson
 • De oudste bank ter wereld is de Italiaanse Banca Monte dei Paschi, opgericht in 1472.
 • De oudste bank van Nederland is MeesPierson, onderdeel van Fortis. Bankiershuis Hope & Co. dateert uit 1762.
 • De grootste rechtsvoorganger van Fortis is de Belgische Generale Bank, die in 1822 in Brussel werd opgericht door koning Willem I.
 • ABN Amro komt onder meer voort uit de Nederlandse Handel-Maatschappij, in 1824 opgericht door diezelfde Koning Willem I.
 • Van de in Nederland afgesloten hypotheken heeft 15 procent een variabele rente. In de VS is dat 33 procent en in Groot-Brittannië 72 procent.

Op de pof
Consumentenkrediet als percentage van bruto binnenlands product
 • Verenigde Staten 18
 • Groot-Brittannië 16
 • Duitsland 11
 • Frankrijk 8
 • Denemarken 7
 • België 5
 • Nederland 4
 • Italië 4
Bron: Oeso


Hypotheekschuld
Particuliere hypotheken als percentage van het bruto binnenlands product
 • Denemarken 101
 • Nederland 98
 • Groot-Brittannië 83
 • Verenigde Staten 76
 • Spanje 58
 • Duitsland 51
 • Frankrijk 32
 • Italië 19
Bron: IMF


Crisis
 • Crises worden vaak voorafgegaan door een flinke kredietgroei.'
 • Een flinke kredietgroei volgt vaak op liberalisering van de financiële markten, zoals in de jaren 90 in Scandinavië.'
 • In 62 procent van de financiële crises sinds 1970 was er sprake van een tijdelijke run op spaargelden.' Systematic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper
 • Het niet hebben van ontwikkelde kapitaalmarkten is paradoxaal genoeg thans voor Italië een voordeel.'(Econoom Fabio Pammolli van de denktank CERM in The Economist, 27 september)
 • In Nederland zijn sinds de Tweede Wereldoorlog twee banken failliet gegaan: Texeira de Mattos in 1966 en Van der Hoop Bankiers in 2006.
Bron: IMF

09 oktober, 2008

Tweede centrale op Moerdijk

Energieproducent Essent gaat naast de bestaande cen­trale een tweede gasgestookte ener­giecentrale bouwen op Industrie­terrein Moerdijk. Bij de gemeente Moerdijk is de eer­ste fase opgestart voor de vergun­ning voor wat in Essent- jargon het ‘power island’ heet, namelijk de feitelijke turbine.

Volgens een woordvoerder van Es­sent gaat de nieuwe centrale 426 megawatt aan energie leveren. Dat staat gelijk aan de behoefte van een half miljoen huishoudens. Het is ietsjes meer dan de centrale die Essent al op Moerdijk heeft staan. Die levert 400 megawatt.

Es­sent hoopt begin volgend jaar te starten met de bouw van de nieu­we centrale. Die zou dan eind 2011 in gebruik kunnen worden ge­steld. Eenmaal in bedrijf biedt de nieu­we centrale werk aan veertig men­sen. De centrale wordt voorzien van een stoomturbine. Daarmee kan de restwarmte, die vrijkomt bij stroomproductie in een gasge­stookte centrale, worden omgezet in stoom. Ook daarmee kan nog stroom ‘gemaakt’ kan worden.

Volgens de Essent-woordvoerder kan daarmee, ten opzichte van de traditionele centrale, het rende­ment worden opgevoerd van veer­tig naar zestig procent. De woordvoerder: „In deze centra­le wordt sowieso het allernieuwste van het allernieuwste toegepast.”

‘Uit concurrentie-overwegingen’ wil de woordvoerder niet zeggen welke investering op Moerdijk op stapel staat. Hij wil alleen het bedrag noemen dat Essent heeft uitgetrokken voor het project in Moerdijk én aan­passsing en uitbreiding van de Clauscentrale in het Limburgse Maasbracht.

Voor beide projecten samen heeft Essent 1,5 miljard eu­ro op de plank liggen. De nieuwe centrale op industrie­terrein Moerdijk wordt gebouwd door het Amerikaanse concern Ge­neral Electric. Als de bouw van het nieuwe productiebedrijf van Essent begin 2009 start, dan kan de centrale aan het einde van 2011 stroom gaan leveren.

KNHB 110 jaar!

Vandaag is het 110 jaar geleden dat de KNHB werd opgericht. In 1898 werd door vijf clubs de Nederlandsche Hockey en Bandy Bond (NHBB) opgericht in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. De vijf aangesloten clubs kwamen uit Haarlem, Amsterdam, Velsen, Den Haag en Zwolle en beoefenden hockey en bandy naast elkaar. Al snel werd bandy naar het tweede plan geschoven. Door de kwakkelwinters in Nederland stond de beoefening van het spel ieder jaar op de tocht. Zodoende kreeg veldhockey meer en meer aandacht. Vlak na de oprichting verlieten de bandyspelers de bond en gingen ze hun eigen weg. In 1909 waren elf verenigingen lid van de NHBB, in 1919 waren dat er al 29.

Vele nieuwe verenigingen werden in de jaren '30 opgericht, waardoor de in 1938 omgedoopte Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) al bijna 100 aangesloten clubs uit het gehele land telde. Meer dan 5000 mensen hielden zich actief bezig met hockey. En nu 110 jaar later telt Nederland 310 verenigingen met maar liefst 202.234 leden!

08 oktober, 2008

Goede adviezen, maar of ik hierna snap?

Handige tips om er het beste van te maken in economisch barre tijden

Moet u die nieuwe baan aannemen? Een huis kopen? Uw spaargeld opnemen? Juist nu gaan beleggen? Paul van der Kwast en Daphne van Paassen van Intermediair zetten de vragen die de krediet crisis oproept op een rij én zochten antwoorden van deskundigen.

1. Verlies ik mijn baan?
Die kans is inderdaad groter dan voor de krediet crisis. Dat komt omdat het consumentenvertrouwen sterker daalde dan ooit en omdat bedrijven minder makkelijk geld kunnen lenen. Dus: meer reorganisaties en een grotere kans op faillissementen. Het scheelt dat veel babyboomers de arbeidsmarkt gaan verlaten, waardoor de werkloosheid minder zal oplopen dan tijdens de laagconjunctuur begin dit decennium. Bovendien is er voor goede, hoogopgeleide mensen ook werk in economisch slechtere tijden.

2. Mijn werkgever is eigendom van private equity, wat nu?
De afgelopen jaren zijn veel Nederlandse bedrijven opgekocht door private equity-partijen. Sommige van die bedrijven werden beladen met schulden. Geen probleem bij de extreem lage rente van de afgelopen jaren, maar nu kan de rentelast ondraaglijk worden. De eerste faillissementen van bedrijven die geen geld meer kunnen lenen, zijn al een feit.

3. Hoe kan ik een reorganisatie aan zien komen?
Lees de krant. Wanneer een CEO ineens praat over ‘achtergebleven resultaten', staat er vaak een reorganisatie voor de deur. Ook berichten over vacature stops, minder zakenreizen, weggestuurde uitzendkrachten, de komst van interim-managers en geschuif met mensen naar andere functies zijn tekenen aan de wand.

4. Hoe groot is de kans dat ik er als eerste uit vlieg?
Ook al kunt u het niet goed vinden met de baas: dat mag geen reden zijn om er als eerste uitgewerkt te worden bij een reorganisatie. Over het algemeen geldt dat per leeftijdsgroep degene die het laatst binnen is gekomen, er als eerste uitgaat. Behalve als u als ‘onmisbaar' wordt aangemerkt. U nu ineens gaan profileren heeft overigens weinig zin: u wordt niet ineens ‘onmisbaar’. Proactief zijn kan echter geen kwaad. Doe uw werk zo goed u kunt. Vermoed u dat uw ontslag onafwendbaar zal zijn, wacht dan niet lijdzaam af. Wie voor de ontslagpiek een nieuwe baan zoekt, heeft twee keer zoveel kans om aangenomen te worden en te blijven.

5. Kan ik mijn bank nog vertrouwen?
Als een bank omvalt, krijgt u gegarandeerd de eerste 20.000 euro (100.000?) spaargeld terug en van de volgende 20.000 euro 90 procent. Heeft u meer dan 20.000 euro spaargeld, spreidt dat bedrag over meerdere banken. Bij hypotheken wordt gezocht naar een partij die uw schuld overneemt. Die blijft dus gewoon doorlopen en is niet plotseling opeisbaar.

6. Moet ik mijn aandelen verkopen?
Professionele beleggers als pensioenfondsen proberen ervoor te zorgen dat zij altijd een bepaalde verhouding tussen de verschillende beleggingsvormen als aandelen, obligaties en deposito's (spaargeld) hebben. Goed, het is niet makkelijk middenin een beurscrash aandelen bij te kopen, maar vaak wel consequent. Het omgekeerde geldt ook: als de beurs het goed doet, verkoopt u aandelen om de verhouding weer in evenwicht te brengen. Wie geen risico wil lopen, zet alles op een spaarrekening.

7. Zal ik nu wel van baan veranderen?
Dat ligt eraan hoe belangrijk zekerheid voor u is. Een nieuwe baan betekent bij een reorganisatie binnen het nieuwe bedrijf vrijwel zeker ontslag. Aan de andere kant: hoewel baanzekerheid de komende tijd minder vanzelfsprekend zal zijn, werkzekerheid blijft door de vergrijzing bestaan. Jobhoppers krijgen bovendien in hun nieuwe baan gemiddeld acht procent meer salaris dan in hun vorige.

8. Is het verstandig om een huis te kopen nu?
Veel banken zeggen geruststellend dat er helemaal geen huizencrash komt in Nederland, omdat het aanbod dankzij de strenge bouwregels nauwelijks stijgt. Maar wat als de rente opeens flink stijgt? De meeste mensen hebben daarvan voorlopig geen last omdat ze hun rente voor langere tijd vastgezet hebben. Maar dat neemt niet weg dat in dat geval de huizenprijzen op zijn best niet langer zullen stijgen - wat gezien de inflatie de facto leidt tot lagere prijzen.

9. Moet ik extra gaan sparen voor mijn pensioen?
Als het tegenzit met beleggingen, compenseren sommige pensioenfondsen dat door de pensioenen niet langer te allen tijde voor de inflatie te corrigeren. Dat kan betekenen dat u niet zoveel krijgt als verwacht. Ed Westerhout, econoom bij het Centraal Planbureau, denkt dat sommige pensioenfondsen de tegenvallende beleggingsopbrengsten zullen compenseren door de pensioenpremies te verhogen. Dan hoeft u dus niet extra te sparen, want dat doet u dan al met die hogere premie. Verhoogt uw pensioenfonds de premies niet, dan kunt u wel overwegen extra geld opzij te zetten.

10. Moet ik nog wel grote uitgaven doen?
Wacht nog heel even: als het slecht gaat met de economie, valt er makkelijker af te dingen. Winkeliers en verkopers komen met grote voorraden te zitten, en zijn dan bereid met grote kortingen te verkopen.
Bron: Intermediair
__
__

De kredietcrisis is weer in alle hevigheid terug. Is dit even als 1929? Hoeveel geld hebben centrale banken nog? Raakt u hierdoor uw centen kwijt? AD Geld & Recht beantwoordt tien vragen.

1. Is dit een herhaling van de 'krach' van 1929?
Economen trekken die parallel al sinds vorig jaar zomer. Ook de wilde jaren twintig van de vorige eeuw dreven op een waanzinnige groei van papieren rijkdom: krediet op krediet op krediet, tot de zeepbel uiteenspatte. Maar de wereldeconomie van 2008 heeft meer buffers dan die in 1929, en bovendien overheerst de VS niet zo als toen. Europa en Azië zijn economisch nu relatief sterker.

2. Kan de Amerikaanse economie helemaal instorten?
Daar vallen in ieder geval de hardste klappen. De VS leeft grootschalig op de pof, en die levensstijl loopt op zijn laatste benen. Maar als Europa en Azië de dollar keihard laten vallen, snijden ze zichzelf in de vingers, want ze hebben zelf ook enorme dollarreserves. Op korte termijn heeft het failliet van banken echter al een negatief effect: bankemployees worden werkloos, krediet wordt duur, gewone bedrijven blazen investeringsplannen af.

3. Waarom heeft niemand deze crisis kunnen voorkomen?
De crisis had wel kunnen worden voorkomen, als eerder was opgemerkt dat de rente te laag was en dat er veel te veel leningen werden verstrekt. Normaal gesproken loopt de inflatie op bij overkreditering, maar de centrale banken zagen tussen 2004 en 2007 geen inflatie: het geld werd 'verstopt' in de huizenmarkt en in allerlei ingewikkelde financiële producten. En dus dachten de toezichthouders dat er geen reden was de rente te verhogen.

4. Kunnen er ook Nederlandse banken 'omvallen'?
Dat kan natuurlijk altijd. Banken drijven, zoals het hele financiële systeem, op vertrouwen en dat kan als sneeuw voor de zon verdwijnen. Als het idee ontstaat dat een bank te veel slechte leningen in portefeuille heeft en niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, wil niemand daar nog zijn geld onderbrengen, uit angst dat het niet veilig is. Dat is nu tussen banken onderling aan de hand. Ze vertrouwen elkaar niet en willen elkaar niet meer steunen. Vervolgens worden ze meer afhankelijk van spaargeld en van de noodleningen die centrale banken verstrekken.

5. De Nederlandsche Bank (DNB) garandeert maximaal 38.000 euro spaargeld. Hoe hard is die garantie?
Dat geld komt niet van de staat of van DNB, maar van alle banken samen. Die draaien op voor het falen van hun concurrent. Dat wil dus zeggen dat de garantieregeling keihard is, behalve in het theoretische geval dat alle banken omvallen.

6. De centrale banken pompen honderden miljarden in de markt. Hoe doen ze dat precies?
Door het gewenste bedrag op de computer in te tikken. Het is geen 'echt' geld, het zijn noodleningen. Als de banken hun zaakjes op orde hebben, wordt dat geld weer uit het systeem gehaald. Toch kunnen centrale banken dit niet eindeloos doen, want op den duur loopt hierdoor de inflatie op en inflatie bestrijden is nog steeds het belangrijkste doel van centrale banken.

7. Is mijn woekerpolis nu helemaal niets meer waard?
Beleggingen in Nederlandse aandelen zijn sinds begin dit jaar 30 procent in waarde gedaald: laat elke gedachte aan een positief rendement op deze producten varen. Er zijn ook veel beleggingshypotheken verkocht die bij slechte beleggingsrendementen een groter stuk van de inleg invorderen als verzekeringspremie. Voor die producten pakt deze crisis helemaal rampzalig uit.

8. Ik heb een hypotheek bij een verzekeraar die grote klappen krijgt op de beurs. Moet ik mij zorgen maken?
In Groot-Brittannië en de VS zijn de afgelopen maanden enkele hypotheekbanken overgenomen door de staat en daarbij is er voor de huizenbezitters niet veel veranderd: ze moeten zich gewoon aan de afspraken houden en netjes hun rente en aflossing blijven betalen.

9. Worden de pensioenfondsen ook geraakt door deze crisis?
Ja, deze crisis is slecht voor álle beleggingen en dus ook voor die van pensioenfondsen. De dekkingsgraad zal dalen. Na de vorige aandelencrisis (vanaf 2001) werden ze door de toezichthouder gedwongen bezittingen te verkopen en dat pakte zeer slecht uit, want er moest worden verkocht op het dieptepunt van de markt. Daarom moesten toen de pensioenpremies omhoog. Het is de vraag wat DNB nu zal doen. Pensioenfondsen hebben een veel langere adem dan andere beleggers, ze kunnen zich veel langer papieren verliezen permitteren.

10. Het kabinet zegt dat mijn koopkracht volgend jaar stijgt. Hoe hard is die belofte?
Die belofte was al achterhaald op het moment dat hij werd gedaan. Koopkracht is vooral afhankelijk van de economische groei en het is nauwelijks voor te stellen dat de groei in Nederland níet wordt aangetast door de huidige crisis. De berekeningen van minister Bos zijn ingehaald door deze acute crisis.
Met dank aan Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie Erasmus Universiteit

**
Tien lichtpuntjes in de kredietcrisis

Ondanks de slechte berichten over omvallende banken en gedwongen huizenverkopen, zijn er fundamentele argumenten waar de lange termijnbelegger houvast aan kan hebben.

Sell in May and go away, but remember to come back in September. Wie zich dit jaar aan deze beurswijsheid had vastgehouden zou goede zaken hebben gedaan. In mei stond de AEX-index nog op ruim 480 punten, terwijl diezelfde index nu meer dan 100 punten lager noteert. Ondanks het gezegde is een daling in de zomerperiode echter geen wetmatigheid, dus kan er niet op worden geanticipeerd.

Zoals zo vaak geschreven: de kredietcrisis is een vertrouwenscrisis. Dat maakt het effect niet minder erg, maar dit geeft wel hoop voor de toekomst! Los van de slechte berichten over omvallende banken en gedwongen huizenverkopen is er een aantal fundamentele argumenten waar de lange termijnbelegger mijns inziens voldoende houvast aan kan hebben. Deze 10 :

* 1. Beursgenoteerde bedrijven maken momenteel, gemiddeld genomen, meer winst dan in het jaar 2000, toen de beurzen op hun hoogtepunt stonden.

* 2. Alle Amerikaanse verkiezingsjaren waren positief voor de beurs, op twee na. Dat is statistisch zeer significant. De Amerikaanse verkiezingen zijn op 4 november, dus u heeft nog even de tijd om hierover na te denken.

* 3. De bedrijfsresultaten lagen in het afgelopen halfjaar in 70% van de gevallen boven de verwachtingen.

* 4. Het gemiddelde totaalbedrag aan overnames lag in het eerste halfjaar van 2008 hoger dan dat van de afgelopen acht (!) jaar.

* 5. De AEX-index staat op het niveau van medio 1997. Het is alsof u aandelen kunt kopen tegen de prijzen van meer dan 10 jaar terug. 3 jaar later, in september 2000, stond de AEX-index bijna 100% hoger! Of de geschiedenis zich herhaalt weet ik natuurlijk ook niet, dus voorzichtigheid blijft geboden.

* 6. De gemiddelde koers/winstverhouding voor de Amsterdamse beurs ligt op een historisch dieptepunt. Dat geldt zowel voor het huidige niveau als voor de verwachting voor 2009. En aandelen worden gekocht op basis van verwachtingen voor de toekomst!
* 7. Het gemiddelde dividendrendement ligt op ruim 4%, met uitschieters naar ruim 7% voor ING en Aegon.

* 8. De olieprijs noteert weer beneden de 100 dollar.

* 9. Pensioenfondsen hebben in het 2e kwartaal voor een recordwaarde aan aandelen ingekocht.

* 10. De dollar is sterker geworden ten opzichte van de euro. Dat is goed voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in Amerika.

06 oktober, 2008

Aandelen zoeker
Zoek hier een willekeurig aandeel of beleggingsfonds noterend aan Euronext Amsterdam.
AEX-index 321,36 Lokale markt A'dam BEL 20 2.596,86
AMX-index 441,47 Beleggingsfondsen CAC 40 3.848,19
AscX-index 486,45

06-10-2008 15:13, Koersen 15 minuten vertraagd

Naam
HuidigVerschil%TijdHoogLaagVolumeSlotkoers
Aegon 5,18 -20,12 15:13 5,895,0212.593.1316,48
Ahold, Kon. 8,28 -2,78 15:13 8,508,214.051.4228,52
Akzo Nobel 33,19 -5,17 15:12 33,9632,621.073.51635,00
ArcelorMittal 29,05 -12,59 15:13 31,3028,933.692.82233,23
ASML Holding 12,43 -2,16 15:13 12,5212,053.260.04612,71
BAM Groep, Kon. 7,79 -7,26 15:13 8,107,71963.2138,40
Corio 49,32 -2,80 15:12 49,5748,01184.54950,74
DSM, Kon. 31,28 -5,40 15:13 32,3630,90943.12233,07
Fortis 5,41 -- 3-10-2008 5,735,2334.908.0235,41
Fugro 36,01 -7,36 15:12 37,9535,82653.26138,87
Heineken 26,91 -4,08 15:13 27,7126,90998.85528,06
ING Groep 16,15 -10,28 15:13 16,9515,8513.870.28418,00
KPN, Kon. 10,40 -2,27 15:13 10,5310,159.517.19510,64
Philips, Kon. 18,67 -5,13 15:13 19,2718,224.977.91219,68
Randstad 17,80 -5,24 15:12 18,5517,491.112.74718,78
Reed Elsevier 10,70 -2,43 15:13 10,8010,422.941.46010,97
Royal Dutch Shell A 19,91 -4,96 15:13 20,2419,7313.033.88020,95
SBM Offshore 13,35 -7,87 15:13 14,2913,351.423.97314,49
TNT 18,28 -6,86 15:13 19,3017,811.573.66219,62
TomTom 9,50 -11,22 15:13 10,259,251.205.07210,70
Unibail-Rodamco 131,25 -5,47 15:12 135,18129,7861.408138,85
Unilever cert. 19,84 -2,91 15:13 20,2319,667.223.81620,44
USG People 9,19 -10,78 15:11 9,979,15591.54010,30
Wereldhave 67,43 -1,56 15:13 68,2666,0184.12468,50
Wolters Kluwer 13,94 -2,92 15:12 14,2013,701.145.62114,36
Tijd Beursmedia

EFFE KLEPPE

Waarom ik hockey nog steeds leuk vind? Neem nou afgelopen zaterdag; redelijk weer en een heleboel F'jes die voor het eerst een wedstrijd mochten spelen. Paul en ik wilden wel fluiten en gewapend met groene, gele en rode kaarten werden de kinderen om de haverklap het veld uitgestuurd voor minimaal 10 minuten. Nadat alle agressie uit mijn lijf was verdwenen werden er fors wat rode kaarten uitgedeeld aan ouders die zo maar een foto van de wedstrijd stonden te nemen. Alsof ze niet weten dat scouten naar talenten bij kinderen van deze leeftijd ten strengste verboden is. Ik genoot met volle teugen van mijn machtspositie en toen ik na de wedstrijd werd aangesproken op mijn gedrag was ik weer helemaal gelukkig. Ik heb mijn gram weer gehaald.
Flauwekul natuurlijk. Niets is leuker om de Miniempjes uit te leggen dat als de gele kanarie met z'n armen wijd staat hij niet probeert te vliegen maar dat de bal op de 5 meter-lijn moet worden uitgenomen. Na extra limonade en een droplolly van Willeke ging iedereen weer naar huis of, als er nog meer kinderen moesten spelen naar het volgende veld of club.
De wedstrijd van MD1 tegen Zwart Wit floot ik weer samen met Paul en ook op dat niveau moesten we af en toe fors ingrijpen. Zevenbergen is vele maten te groot voor de meisjes van Zwart Wit en dan moet je af en toe wat onpartijdigheid laten varen.
Enfin. Zondag bleven de recreanten in bed vanwege het slechte weer en stond de Kale Kraai alleen met een nieuwbakken barhoofd in het clubhuis.
Jammer dat de dames het tegen Zundert lieten afweten. Met 1-0 voor en dan met 1-2 verliezen moet verboden worden. Hetty zal echter wel blij zijn.

02 oktober, 2008

NS Lage Zwaluwe

Station Lage Zwaluwe moet voortaan station Moerdijk heten. Dat vindt het CDA in de gemeente Moerdijk.
Volgens de raadsfractie sluit de naam van het station niet meer aan bij de huidige situatie. Station Lage Zwaluwe ligt op grondgebied van de gemeente Moerdijk, maar draagt de naam van een dorp dat hoort bij de gemeente Drimmelen. Ook ligt het station dichter bij het dorp Moerdijk dan bij Lage Zwaluwe.
Een naamswijziging zou meer bekendheid moeten geven aan het gelijknamige industrieterrein. Het voorstel wordt in november in de gemeenteraad behandeld.

PERSBERICHT Microfinanciering voor starters in Zuid-Limburg

Initiatief van: Gemeente Heerlen - Gemeente Sittard-Geleen - Gemeente Maastricht - Kamer van Koophandel Limburg - Rabobank - Instituut voor Midden-en kleinbedrijf

Startende ondernemers in Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen kunnen vanaf deze maand een beroep doen op het Microkredietfonds Zuid-Limburg (Mkf ZL). Hiermee willen de drie grote steden gezamenlijk een bijdrage leveren aan de groei van het kleinschalig ondernemerschap in hun gemeenten. Tijdens de Bedrijven Kontakt Dagen Limburg 2008 (MECC Maastricht) zal op 7 oktober om 16.30 u de aftrap voor dit proefproject worden gegeven door Pieter Meekels, wethouder Economische Zaken Sittard-Geleen en verantwoordelijk portefeuillehouder economie binnen het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg.

Het proefproject Mkf ZL is een initiatief van de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen in samenwerking met Rabobank, het Starterscentrum Limburg (KvK) en IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Het is bedoeld voor startende en doorstartende (bedrijf niet ouder dan 3 jaar) ondernemers in de drie gemeenten die voor de financiering van hun bedrijf over onvoldoende eigen middelen beschikken en niet via de reguliere kanalen of bestaande regelingen (banken, overheid) aan geld kunnen komen.

Startende ondernemers kunnen hun kredietverzoeken indienen bij het Starterscentrum Limburg. Starters krijgen dan hulp bij het opstellen van een ondernemingsplan. De beoordeling van de haalbaarheid van het ondernemingsplan vindt plaats via een bedrijfseconomisch onderzoek door IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. Vervolgens verstrekt een lokale Rabobank het microkrediet. De betrokken vestigingsgemeente stelt zich garant voor 20% van de kredietsom. Maximaal kan een ondernemer € 25.000 lenen voor de (door)start van zijn eigen bedrijf.

01 oktober, 2008

Nederland heeft recordaantal bedrijven

Nederland telde op 1 januari 2008 een recordaantal van bijna 800.000 bedrijven. Dat zijn er 40.000 meer dan een jaar eerder. De meeste bedrijven zijn actief in de commerciële en zakelijke dienstverlening. In de bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening kwamen er in 2007 naar verhouding de meeste bedrijven bij. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het totaal aantal bedrijven is in 2007 vooral fors toegenomen door de vele nieuwe bedrijven in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening. Ruim 10.000 nieuwe bouwbedrijven, voornamelijk zzp’ers, brachten het totaal aantal bedrijven in de bouwnijverheid op bijna 97.000. Het aantal bedrijven in de zakelijke dienstverlening steeg met 12.500. Dat waren voor bijna de helft organisatieadviesbureaus. Verder zijn er in deze branche nog 2.500 bedrijven in de computerservice- en informatietechnologie en 1.200 postorderbedrijven bijgekomen. De postorderbedrijven zijn in 2007, met 40 procent, relatief het meest in aantal toegenomen.