31 maart, 2008

Donderdagmorgen


Het leven van een "VUTTER" is net een soort getijdenstroom. Eb en vloed wisselen elkaar in regelmatig tempo af. Nu de laatste sneeuwvlokken hopenlijk gesmolten zijn begint ook weer de drukte fors de kop op te steken. niet dat ik klaag, ik doe het mijzelf aan.

Schoolhockey 2 maal in de week zowel op het veld als in de zaal. Voorbereiden, begeleiden, diploma's maken, ik heb er echt plezier in. Iedere woensdag Straathockey, iedere zondag trimhockey en naar de kids kijken, bardienst voor de veteranen komt er weer aan en zaterdag, fluiten en aanmoedigen.
Dan natuurlijk de Ondernemersvereniging en alles wat daarbij hoort. Vergaderingen, netwerkborrels, website, nieuwsbrief, om maar niet te spreken van alle uitnodigingen die je krijgt om mee te denken over economie, werkgelegenheid, infrastructuur, Wergevers Service Punten, etc.

De Jongste Jeugd zaken van de KNHB slokken toch meer tijd op dan ik vooraf kon inschatten. Ik heb er geen spijt van, maar het kost best wat tijd om ouders zonder hockey achtergrond die in een goedbedoelende Jongste Jeugd cie plaats genomen hebben te overtuigen dat hun Emel, Roderik of Fleur niet op de eerste plaats komen.

Met een beetje mazzel gaat Startersloket West Brabant er ook van komen. nu nog een eenzame URL, maar straks een micro krediet loket voor de hele regio West Brabant.
Tot nu toe zijn de lokale en regionale overheden zeer enthousiast en is het nu zaak om voldoende eigen vermogen bij elkaar te praten om ook daadwerkelijk te kunnen starten.
Mijn taak is dan gedaan en of de verdere invulling door Telamon overgenomen kan worden hang ook een beetje af van de geldschieters. Kort en goed, alleen de donderdagochtend is een beetje rustig, die ga ik dus maar gebruiken om de blog bij te werken.
CU Next time

28 maart, 2008

Positief in de kijker

"De Moerdijkse werkgevers zijn blij met het nieuwe beleidsplan economie van burgemeester en wethouders van de gemeente.
De gemeente Moerdijk zet belangrijke stappen om op economisch gebied een overtuigende speler te worden in de regio en daarbuiten.
Nadat de gemeenteraad eerst het groene licht gaf voor het gebiedsontwikkelingsplan Moerdijk Oost (met daarin het Logistiek Park Moerdijk) staat diezelfde raad thans op het punt om het beleidsplan economie 2008-2011 vast te stellen. Het thans voorliggende beleidsplan straalt ambitie, trots en zelfbewustzijn uit.
Het beleidsplan laat zien dat het grote industrie- en havencomplex nadrukkelijk als onderdeel van het gemeentelijk grondgebied wordt beschouwd en niet als een stukje niemandsland achter de bosschages.
Dat beschouw ik als een enorme stap voorwaarts. Dit gemeentebe­stuur lijkt er zich van bewust te zijn dat economie niet iets is dat je overkomt, maar dat het een fenomeen is waar je sturing aan kunt geven, dat drager is van een maatschappij, arbeidsplaatsen schept, de plaatselijke middenstand voedt en het verenigingsleven laat bloeien.
De gemeente Moerdijk is er zich meer dan ooit van bewust dat de natuurlijke ligging aan vaarwater, de ligging tussen de twee wereldhavens en de positie aan de verbindingswegen tussen die havens kansen biedt. Ik wil eraan toevoegen: ook verplichtingen schept.
De regionale economie heeft meerdere motoren en moet deze maximaal inzetten. Moerdijk is zo'n motor en moet dus niet bescheiden maar zonder te overdrijven al zijn natuurlijke mogelijkheden inzetten en uitnutten. Moerdijk draagt in belangrijke mate bij aan de regionale en nationale economie. En krijgt daar overigens ook een en ander voor terug. Ik denk hier aan de afspraken rond het gebiedsontwikkelingsplan Moerdijk Oost, waarvan het dorp Moerdijk en Zevenbergen (project Noordkant, provinciale weg) profiteren. Dit besef - onderdeel te zijn van de nationale economie - gegeven de natuurlijke ligging, schept inderdaad verplichtingen. Moerdijk kan en mag zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken als het rijk een beroep op de gemeente doet of als de Rotterdamse haven aan de deur klopt.
De keerzijde van dit bewustwordingsproces is dat de gemeente goed beslagen ten ijs moet komen, haar doelen helder moet formuleren en aan de overlegtafel moet verschijnen met uitgewerkte ideeën. Of het nu het toekomstige beheer van het havenschapsgebied betreft of de samenwerking met Dordrecht/ Rotterdam, om maar twee thema's te noemen.
De strategische agenda van de regio bevat vele projecten die de West-Brabantse gemeenten in samenwerking met elkaar willen realiseren. Moerdijk moet hierin een vooraanstaande rol spelen, over de eigen gemeentegrenzen heen kijken dus. Zo beschouwd houdt een economisch beleidsplan niet op bij de gemeentegrenzen.
Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente Moerdijk met het vaststellen van haar beleidsplan economie een flinke stap voorwaarts zet door goed positie te kiezen in het economisch krachtenveld op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Moerdijk kan en mag trots zijn op zijn bedrijvigheid".
BNdeSTEM/Ton van Eck is voorzitter van de afdeling Moerdijk van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

25 maart, 2008

Kampioen flesjes hervullen

Tot verdriet van de Nederlandse frisdrankenindustrie (NFI) blijken Nederlanders 'ware kampioenen' in het hervullen van flesjes water, zoals Spa Blauw.
Van de Nederlandse mannen hervult ruim 65 procent een gekocht flesje water weleens met kraanwater. Dat verbleekt bij het aantal vrouwen dat het flesje hervult: 86 procent. Ook heeft de branche laten onderzoeken hoe vaak de mensen die een flesje hervullen dat doen. Daaruit blijkt dat 38 procent van de mannen dat meer dan zes keer doet en de helft van de vrouwen een flesje minstens zes keer bijtankt. De branche bestempelt het hervullen als zeer onhygiënisch. Bij elke slok komt een beetje speeksel in het flesje terecht, een voedingsbodem voor bacteriën. Recent bleek uit cijfers van de branche dat de hoeveelheid verkocht verpakt water nog steeds ver achter loopt bij omringende landen. Dat zou komen door zuinigheid, maar ook door de uitstekende kwaliteit van het kraanwater.

19 maart, 2008

Inwoners Moerdijk moeten meer bewegen

Inwoners van de gemeente Moerdijk, ouderen en vooral jongeren, moeten meer gaan bewegen. Dat is de inzet van het nieuwe Beleidsplan Sport dat het college dit jaar wil maken.
Hiertoe roept het burgers en betrokken (sport)instellingen op hun ideeën te ventileren. Dat kan in de beeldvormende vergadering die de gemeente in juni zal houden over het sport- en accommodatiebeleid.
"Sporten moet voor de jeugd belangrijker worden dan chatten en Hyves. Jongeren zitten te lang achter de computer", vat wethouder Wil Vissers de doelstelling van het college samen. Volgens haar maken tal van landelijke onderzoeken duidelijk dat de jeugd niet genoeg beweegt. "Dat leidt onder meer tot overgewicht en tal van andere gezondheidsproblemen, niet alleen bij jongeren maar ook bij ouderen", weet Vissers. Omdat de gemeente Moerdijk in dit opzicht niet afwijkt van het landelijk beeld, wil het college een extra inspanning doen. "We moeten investeren om met name de jeugd aan het bewegen te krijgen. "Deze wens maakt onderdeel uit van het uit 2006 stammende collegewerkprogramma. Daarin staat dat 'bewegen onontbeerlijk is voor de gezondheid' en ook dat het 'een belangrijke maatschappelijke functie en betekenis heeft'.
"Het gevarieerde sportaanbod moet in de toekomst nauw op de vraag aansluiten", licht Vissers verder uit. De gulden regel die het college daarbij hanteert, is dat elke Moerdijkse woonkern minimaal één sportaccommodatie heeft die meerdere functies vervult. "Wat dat betreft ziet het er dus al prima uit in de gemeente", oordeelt de wethouder. Het college wil nu vooral weten wat de wensen zijn van de inwoners op het gebied van sport om daarmee het beleid meer zelf te gaan sturen. "Hoe denken zij dat we de mensen het best aan het bewegen kunnen krijgen." Eén idee is om een sportpas in te stellen waarmee inwoners kennis kunnen maken met diverse sporten. Gelijk met het sportbeleid neemt de gemeente dit jaar ook het nauw daarmee samenhangende accommodatiebeleid onder de loep. Later komt er ook een visie op spel- en speelruimtes.

Bedrijfsbehoefte in Moerdijk in kaart gebracht

Het Industrieterrein Moerdijk, van nationale allure, is de beeldbepalende factor als het gaat om de economische activiteit in de gemeente Moerdijk. Toch gebeurt er meer. Veel meer. Op industrieterrein Dintelmond, in de agrarische sector en niet op de laatste plaats in en om de kernen. Met die bedrijvigheid is iets geks aan de hand, zo signaleert de beleidsnota economie. Voor bestaande bedrijven in de kernen die willen uitbreiden, is geen vierkante meter meer te vergeven, laat staan voor mensen die iets nieuws willen beginnen. De nota constateert heel nuchter dat dat tekort nog wel even zal bestaan omdat voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsterrein gezien de procedures met een termijn van zeven tot negen jaar wordt gerekend.Bovendien is op geen enkele manier duidelijk welke ruimtelijke behoefte er leeft.Wat allemaal niet wil zeggen dat die lokale bedrijvigheid een onderschoven kind is in de nota. Eveline Riedé, adviseur economie bij de gemeente Moerdijk: "Lokale bedrijvigheid is van groot belang. Als brenger van de werkgelegenheid en dynamiek. En wat denk je van de invloed op de leefbaarheid. Het lokale bedrijfsleven is de belangrijkste sponsor van lokale evenementen."Haar collega Maikel Gijzen: "We gaan die behoefte aan vestigingsmogelijkheden onderzoeken. Daarbij kijken we vooral naar de kwaliteitswensen van de ondernemers en naar een goede inpassing in de omgeving. Uitgangspunt is dat het juiste bedrijf op de juiste plaats komt. Voor een botenbedrijf zul je eerder een plekje zoeken in Willemstad dan voor een bedrijf dat geen relatie heeft met de watersport. Gaandeweg ontwikkelen we zo voor onszelf een goede instrumentenkist."Zo'n kist heeft de gemeente Moerdijk hard nodig, denkt Gijzen: "Als een ambachtelijk bedrijfje een uitbreidingsslag wil maken en wil verkassen beschikken wij nog niet over goede kaders om een afweging te kunnen maken."Gijzen denkt dat de gemeente Moerdijk niet te veel last hoeft te hebben van een recente opvatting van het provinciebestuur van Noord-Brabant dat het voorlopig maar eens even afgelopen moet zijn met de ontwikkeling van lokale bedrijfsterreinen. Niks nieuws beginnen voordat de bestaande voorraad elders is opgesoupeerd, zo luidt het provincilae adagium.Reactie van Gijzen: "Dat is een landelijke monitor die door de provincie is doorvertaald naar gemeentelijk niveau. Daarbij is alleen gelet op kwantitatieve aspecten en niet op kwalitatieve. Het is met een nationale bril op moeilijk in te schatten hoe de behoeften lokaal liggen."
Voorzitter Anton van Eck van de Moerdijkse afdeling van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, vindt het een goede zaak dat er nu snel een onderzoek komt naar de behoefte aan lokale be- drijfsterreinen: "Er ligt wel een onderzoek van de Kamer van Koophandel, maar dat is niet heel erg recent. Dat moet nodig eens over gedaan worden."
Een beetje cynisch constateert de ondernemer Van Eck dat er 'in elk geval' behoefte is aan vier hectare bedrijfsterrein. Zo groot is namelijk het bedrijfsterrein Huizersdijk in Zevenbergen, waarop zijn bedrijf Red River-Van Eck staat. De gemeente Moerdijk wil dat bedrijfsterrein slopen om ruimte te maken voor woningen.Met de pet van BZW-voorzitter op focust Anton van Eck vooral op bedrijventerrein Dintelmond. Lang is er sprake van geweest dat Dintelmond zou gaan uitbreiden, maar dat moet Van Eck nog zien gebeuren.Hij zegt: "In de nabijgelegen polder Sabina strijden nu drie tegenstrijdige belangen om de voorrang. Er ligt het diee om in die polder recreatieve voorzieningen te scheppen op en rond Fort Sabina. Tegelijk ligt er ook nog het plan om er een windmolenpark te realiseren. Tel daarbij op het uitbreidingsplan van Dintelmond en je hebt genoeg voer voor discussie. kees.denexter-bndestem

12 maart, 2008

Eigenlijk wist ik dat al wel


Driekwart van werkend Nederland droomt van een eigen bedrijf.
Zelfstandigheid, eigen baas zijn en vrijheid worden als grote voordelen van het eigen ondernemerschap gezien.
Dat blijkt uit een onderzoek van ING Bank dat onder 668 mensen in loondienst is uitgevoerd. Recordaantal beginnende ondernemersVolgens ING telde Nederland vorig jaar met 100 duizend starters een recordaantal beginnende ondernemers. Een derde van de werkende Nederlanders denkt dat het starten van een eigen onderneming een gevolg is van tegenzin om voor een ander te werken. Bovendien denken ze dat ondernemers liever voor zichzelf overwerken dan voor een baas. Het ontsnappen aan de sleur van het werken in loondienst wordt daarna als belangrijkste reden gegeven.

Briljante ideeën
Bijna 40 procent van de respondenten zei een idee te hebben voor een eigen bedrijf en daarmee waarschijnlijk 'een gat in de markt' te hebben ontdekt. Dat percentage ligt nog iets hoger bij werknemers onder de dertig jaar en hoger opgeleiden. De plannen voor een eigen bedrijf liggen voor ruim de helft van de gevallen in het eigen vakgebied, zo blijkt uit het onderzoek.
Twee derde van de potentiële ondernemers gaf aan eerder het opzetten van een eigen zaak te overwegen als een bank hen financieel advies of hulp aanbiedt bij de voorbereiding.

11 maart, 2008

Hoofdklassers stemmen in met regulering transfers

De hockeyclubs uit de Rabo Hoofdklasse hebben ingestemd met de voorstellen van een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de hoofdklasse clubs en de hockeybond (KNHB). Deze commissie heeft een advies uitgebracht voor een regulerend beleid in de Hoofdklasse. De perikelen rondom de transfers van vorig jaar heeft de KNHB doen besluiten om met de clubs een beleid vast te stellen om zo een eerlijke competitie te kunnen behouden en de goede naam van de competitie te kunnen waarborgen. De nieuwe regels gelden vanaf 2009. Aankomend competitieseizoen wordt als proef- en overgangsjaar gebruikt.

Waar voorheen de transfers van hockeyers, spelend in de hoofdklasse, een zaak van de clubs was, is afgesproken dat de transfers onder controle van de hockeybond komen. Indien spelers van de ene hoofdklasse club willen overstappen naar een andere hoofdklasse club kan dat in een officiële transferperiode, van 1 juni tot 1 september. De speler kan in die periode het transferverzoek bij de KNHB indienen, voorzien van de handtekeningen van de huidige club, de nieuwe club en de speler. Voor het oplossen van eventuele geschillen wil de bond een nieuw orgaan opzetten. Geschillen moeten in de toekomst beslecht worden door een arbitragecommissie zoals die bij de voetbalbond al bestaat.

Voor de start van het nieuwe competitieseizoen moeten de clubs hun spelerslijsten overhandigen bij de bond. Deze lijst blijft bestaan uit 22 spelers. De eerste achttien van de selectie worden officieel geregistreerd. Deze 18 spelers moeten in het bezit zijn van een spelerscontract waarvan de KNHB een kopie ontvangt. Het spelerscontract kan een arbeidscontract zijn, maar ook bijvoorbeeld een vrijwilligerscontract of lidmaatschapsverhouding. Spelers in het bezit van een arbeidsovereenkomst moeten bij de eerste 18 vermeld worden. De overige vier spelers op de lijst zijn algemene reserve spelers.

Overheid negeert zzp'ers

De overheid houdt te weinig rekening met zzp'ers, vinden de zzp'ers zelf. Te vaak worden zij over één kam geschoren met het midden- en kleinbedrijf.
Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van FNV Zelfstandigen. De resultaten van de enquête, die tot maandag loopt, worden op 20 maart aangeboden aan staatssecretaris De Jager, die de honeurs waarneemt voor zijn ambtsgenoot Heemskerk.
Volgens Marjan van Noort, directeur van FNV Zelfstandigen, zijn er tal van regels die geen rekening houden met de freelancer. Het afschaffen van de fiscale aftrek voor de werkruimte aan huis, het steeds opnieuw invullen van de VAR-verklaring en de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel zorgen voor veel ergernis.

Zelfstandig of niet?
Ook een veelgenoemd euvel is de zelfstandigenaftrek: "Veel zelfstandigen beginnen in deeltijd voor zichzelf. Ze komen echter pas in aanmerking voor zelfstandigenaftrek als ze boven de 1225 uur per jaar komen", zegt Van Noort. "Als je echter halverwege het jaar begint of twee dagen per week als zelfstandige werkt, kom je daar niet aan." Van Noort pleit voor een zelfstandigenaftrek naar rato, zodat iedereen die voor zichzelf is begonnen ervoor in aanmerking komt.Tot slot bestaat er veel onduidelijkheid over de regel wanneer je personeel bent en wanneer zelfstandige. "Bij een lange klus voor één opdrachtgever wordt door het UWV en de fiscus nog wel eens gesteld dat men geen zelfstandige is maar werknemer van het inhurende bedrijf, met alle gevolgen van dien."

07 maart, 2008

Meestal, maar niet altijd, ben ik geraakt door informatie die ik zo her en der van het internet pluk. Mijn belangstelling gaat dan meestal uit naar lokale informatie, dingen die mijn directe leefwereld raken, hockey in al zijn facetten, (meer specifiek HCZ en jeugdzaken) en zeker niet in de laatste plaats new business development. Een groot woord voor al die zaken die te maken hebben met het opzetten van nieuwe activiteiten en helpen van mensen, bedrijven, verenigingen, stichtingen, noem maar op.
Dat laatste resulteert hopelijk in het opzetten van de SMWB. Samen met, in eerste instantie, twee andere partners (RABO en REWIN), zijn we enthousiast van start gegaan en als de tekenen ons niet bedriegen kunnen we met een vierde (en misschien zelfs een vijfde) partner in april beginnen met de concretisering.
De jeugdzaken bij de KNHB lopen goed, beetje meer werk dan ik dacht, maar wel te handelen.
Nieuw is ook de bemoeienis met het WSP, dat door 4 gemeenten, het CWI en het UWV wordt opgezet. Samen met nog 5 andere vertegenwoordigers vormen we een klankbordgroep.
De OVZ is ook zo'n activiteit die steeds meer professionele vormen gaat aannemen. De ondernemersvereniging houdt voor het eerst een officiële ALV. De financiële situatie t.o.v. 2006 is stukken verbeterd en met de revenuen van de Glasverzekering zal ook 2008 (als we de uitgaven een beetje in de hand houden) zonder verlies afgesloten kunnen worden.
Wat verder nog?
Wekelijks 3 websites onderhouden, daarbij nog voor de hockey iedere week de 7Klap en maandelijks voor de accountant en de OVZ een nieuwsbrief maken en versturen houdt je lekker bezig.
Dat ZIN-IN-ZEVENBERGEN nr. 4 nu al bij Senefelder ligt en voor de Pasen op de mat valt vervult mij met enige trots. Samen met Ronald, Ron en de twee dames hebben we er als redactie weer veel tijd in gestoken.
Tja, The Eagle is still flying high.

05 maart, 2008

What's new?

Opnieuw krijgt Commodore een grote tegenvaller te verwerken. Vijf weken geleden kondigde het technologiebedrijf uit Baarn aan dat de cijfers bij groothandelsdochter Phillar waren vervalst. Daardoor zou het bedrijf de eigen cijfers drastisch moeten bijstellen. Commodore liet beslag leggen op de administratie van Phillar en spande een kort geding tegen de onderneming aan.
Phillar beweerde echter een zelfstandige onderneming te zijn.
Een voorgenomen overname door Commodore zou nooit zijn afgerond. Vrijdag 22 februari stonden de partijen voor de rechter.
Vandaag oordeelde de rechtbank dat de claims van Commodore ongegrond zijn. Phillar kondigde direct aan een "forse schadeclaim" in te dienen. "Door de onbezonnen acties van Commodore en Ben van Wijhe [directeur Commodore, red.], hebben wij een enorme schade opgelopen." De omvang van de schade wordt bepaald in een bodemprocedure en kan volgens Phillar oplopen tot 9 miljoen euro, exclusief reputatieschade.
"Wij zijn het niet eens met de beslissing van de rechtbank en beraden ons nu op een reactie. Dat kan een hoger beroep of een bodemprocedure zijn", aldus woordvoerder Rob Okhuijsen van Commodore in een eerste reactie.

04 maart, 2008

Kan ik mij wel in vinden

De mening van Digisport.nl
Wervingscampagne van scheidsrechters gestart!
De sport is op zoek naar 50.000 nieuwe scheidsrechters m/v. Zij moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld voetbal, hockey, waterpolo, maar ook autoracen en judo mooi blijven om te doen én te bekijken. Stevige persoonlijkheden dus, die zich met liefde inzetten voor 'hun' sport. De sport heeft te maken met een nijpend tekort aan gekwalificeerde scheidsrechters. Ook vormt het scheidsrechterskorps geen afspiegeling van de sportende bevolking. Dit opgeteld bij imagoproblemen en onsportief gedrag van spelers, coaches en publiek maakt dat steeds minder mensen warmlopen voor deze functie. Tegelijkertijd is er het besef dat de competitiesport niet serieus kan worden beoefend zonder de 'scheids'.

Mening
Zij starten dus weer een project zonder de oorzaak aan te pakken. Je kunt werven wat je wilt maar als je bij je eerste optreden als “scheids” weer voor paal wordt gezet door spelers, ouders of supporters, is de lol er snel vanaf. Ook Sire draait met zijn campagne om de pot heen want wat zegt de campagne eigenlijk: “Geef kinderen hun ouders terug”. Was de bedenker van deze campagne het te doen om subsidie binnen te harken of om structureel het vrijwilligers probleem aan te pakken? Als er meer ondersteuning en geld in de verenigingen wordt gestopt kun je veel makkelijker alle problemen aanpakken.

Kan ik mij wel in vinden

De mening van Digisport.nl
Wervingscampagne van scheidsrechters gestart!
De sport is op zoek naar 50.000 nieuwe scheidsrechters m/v. Zij moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld voetbal, hockey, waterpolo, maar ook autoracen en judo mooi blijven om te doen én te bekijken. Stevige persoonlijkheden dus, die zich met liefde inzetten voor 'hun' sport. De sport heeft te maken met een nijpend tekort aan gekwalificeerde scheidsrechters. Ook vormt het scheidsrechterskorps geen afspiegeling van de sportende bevolking. Dit opgeteld bij imagoproblemen en onsportief gedrag van spelers, coaches en publiek maakt dat steeds minder mensen warmlopen voor deze functie. Tegelijkertijd is er het besef dat de competitiesport niet serieus kan worden beoefend zonder de 'scheids'.

Mening
Zij starten dus weer een project zonder de oorzaak aan te pakken. Je kunt werven wat je wilt maar als je bij je eerste optreden als “scheids” weer voor paal wordt gezet door spelers, ouders of supporters, is de lol er snel vanaf. Ook Sire draait met zijn campagne om de pot heen want wat zegt de campagne eigenlijk: “Geef kinderen hun ouders terug”. Was de bedenker van deze campagne het te doen om subsidie binnen te harken of om structureel het vrijwilligers probleem aan te pakken? Als er meer ondersteuning en geld in de verenigingen wordt gestopt kun je veel makkelijker alle problemen aanpakken.

03 maart, 2008

Werkgevers Service Punt (WSP)

Wat voor de meeste bloggers abracadabra is was ook voor scribent een grijs gebied. Vanuit de OVZ gestuurd naar de gemeente die samen met het UWV een WSP in de regio wilde opzetten.
Het eerste verhaal klonk goed. Eén loket waar alle informatie te verkrijgen was, als je als werkgever bij het CWI (die doen ook mee) op zoek was naar een nieuwe medewerker. Er werden bedrijven en instanties gezocht die mee wilden denken om zoiets op te zetten. Beetje verheugd was de Eagle wel toen ook hij een uitnodiging kreeg. Nieuwe vergadering in Etten Leur en tot mijn verbazing ligt er al een kant en klaar concept dat per 1 april live gaat. M.a.w., van echt meedenken is nog weinig gekomen.

Surpised? You won't be after next episode (deze is niet van mijzelf).