29 januari, 2009

Lidl neemt distributiecentrum Moerdijk in gebruik

Supermarktketen Lidl heeft een distributiecentrum in de haven van Moerdijk in gebruik genomen. Het complex aan de Oostelijke Randweg heeft een bedrijfsruimte van ruim 12.000 vierkante meter en is eigendom van de Stichting Spoorwegpensioenfonds. Volgens vastgoedmakelaar DTZ Zadelhoff, die de transactie heeft begeleid, had Lidl behoefte aan extra capaciteit door de sterke groei van de keten in Europa.

28 januari, 2009

Actieplan Groei!

Als één van de grootste provincies van Nederland herbergt Brabant een beroepsbevolking die in potentie (nog verder) kan uitblinken op uiteenlopende terreinen. Als (beginnend) ondernemer is het echter lang niet eenvoudig om je weg te vinden in het woud van regels en mogelijkheden.
Het project Actieplan Groei!, waarvan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) penvoerder is,  is erop gericht starters en groeiers effectiever te ondersteunen. Zodat zij meer worden uitgedaagd om hun onderneming door te ontwikkelen naar een bedrijf van (inter-)nationale betekenis.

Overzichtelijk pakket van starters- en groeiersregelingen 
Actieplan Groei! is een project van maar liefst elf partijen, verdeeld over Brabant en Zeeland: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Impuls Zeeland, NV REWIN West-Brabant, Brainport, Bossche Investerings Maatschappij (BIM), NV Rede, Economische Ontwikkelingsmaatschappij Regio Eindhoven, de werkgeversorganisaties BZW en MKB, Syntens en de Kamers van Koophandel van respectievelijk Zuidwest-Nederland en Brabant. Gezamenlijk wordt een samenhangend pakket ontwikkeld van (bestaande en nieuwe) starters- en groeiersregelingen. Door middel van een gesprek kunnen ondernemers zich hierover laten informeren.

Opleiding, coaching en begeleiding
Daarnaast zullen er nieuwe projecten worden geïnitieerd - en ondersteund - die voorzien in de behoeften van ondernemers. Deze omvatten onder meer:
opleidingstrajecten voor innovatieve ondernemers
coaching en begeleiding bij start, overname of snelle groei
verbeteren van transparantie en toegang tot de kapitaalmarkt

Brug tussen ondernemer en ambitie
Het project Actieplan Groei! vormt, kortom, de stimulerende brug tussen de ondernemer enerzijds en zijn/haar ambities anderszijds. Het project wordt van harte gesteund door de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Samen met Brussel en het Ministerie van Economische Zaken treden zij op als (co)financierder.

WISTJEDATJE?

VUT

 
  • De Vut, de vrijwillige vervroegde uittreding, werd - ondanks een negatief advies van De Commissie-Van Tets - in 1980 ingevoerd, aanvankelijk als experiment, maar al snel als algemene maatregel (waarna jonkheer Van Tets zelf toch ook maar op zijn zestigste met de Vut ging).
  • Doel was het bestrijden van de hoge jeugdwerkloosheid: ‘Jong voor Oud' heette het eerste plan.
  • Dit jaar en volgend jaar worden de laatste vutters 65 jaar en gaan met pensioen.
  • Tot midden jaren negentig was de Vut een omslagstelsel: de werkenden betaalden voor de ouderen. Daarna spaarden werknemers voor zichzelf.

Keep on dreaming !


Eén - Tweetje van Carla en Grace?

27 januari, 2009

Minder nieuwe ondernemingen in W-Brabant

Het aantal nieuwe ondernemingen dat zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, daalt sinds afgelopen december. Tegelijk neemt het aantal bedrijven dat zichzelf opheft, sterk toe.

In het laatste kwartaal van 2008 waren dat er 1040, 21 procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Kamer van Koophandel. Die verwacht dat het aantal starters in West-Brabant door de economische crisis dit hele jaar lager zal zijn dan in 2008.

Een bedrijf beginnen is nu minder aantrekkelijk en bovendien doen de banken moeilijker bij het verschaffen van startkapitaal. Daar staat tegenover dat veel ontslagen oudere werknemers die niet meer aan de bak komen, wellicht noodgedwongen voor zichzelf gaan beginnen.

De Kamer van Koophandel denkt dat ook het aantal opheffingen van bedrijven zal groeien. Het laatste kwartaal van 2008 gaf, met 1040 opheffingen, een vingerwijziging in die richting. Over heel 2008 stopten trouwens al veel ondernemers met hun eigen zaak: 12 procent meer dan in 2007.

Dat heeft, zegt de Kamer, ook met andere redenen dan de recessie te maken, bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid van zelfstandige ondernemers. Door de opheffingen zijn in 2008 in West-Brabant 5600 banen verloren gegaan. De starters zorgden voor 3300 nieuwe banen. Bestaande bedrijven die uitbreidden, creëerden nog eens 3000 extra arbeidsplaatsen.

Onder de vrijwillig opgeheven bedrijven zijn opvallend veel horecazaken: 170 in 2008 tegen 117 in 2007. Dat heeft vermoedelijk veel te maken met het rookverbod. Daarnaast gaven veel winkeleigenaren er de brui aan. De Kamer denkt dat veel kleine ondernemers vrijwillig stopten om het niet op een faillissement te laten uitdraaien. Maar ook het aantal faillissementen groeit de laatste tijd.

23 januari, 2009

Vergrijzing arbeidsaanbod beïnvloedt concurrentiepositie

Het ziet er naar uit dat de komende jaren een aanbodoverschot zal ontstaan van 55-plussers en een aanbodtekort van mensen tussen de 25 en 45 jaar. Bedrijven zullen hun werkgelegenheidsstructuur aan moeten passen aan de nieuwe (leeftijds)verhoudingen op de arbeidsmarkt. EIM beschrijft de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke gevolgen deze kunnen hebben op de concurrentiepositie van het MKB.

Op weg naar een ander evenwicht op de arbeidsmarkt
De evenwichtssituatie op de arbeidsmarkt zal de komende jaren veranderen. Wanneer de structuur van de werkgelegenheid zich niet aanpast aan die van het arbeidsaanbod zullen, door de vergrijzing van de beroepsbevolking, op den duur onhoudbare onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt optreden. Het aanbod van jonge werknemers zal dalen waardoor de vraag naar jongeren het aanbod ver zal overtreffen. Daarentegenover zal de vraag naar ouderen veel geringer zal zijn dan het aanbod. Dit heeft dus gevolgen: de lonen van de verschillende leeftijdsgroepen zullen veranderen onder invloed van de gewijzigde schaarsteverhoudingen. Door de veranderende loonkosten verandert ook de structuur van de vraag naar arbeid. Als de terugkoppelingsmechanismen sterk genoeg zijn, kan de markt in principe de veranderingen in de structuur van het arbeidsaanbod zonder al te veel moeite opvangen.

MKB zal zich moeten voorbereiden op veranderende arbeidsaanbod
De veranderende schaarsteverhouding is van invloed op de arbeidsproductiviteit en op de concurrentiepositie van het klein-, midden- en grootbedrijf. Wat opvalt is dat met name het kleinbedrijf (met 48%) relatief veel (zeer) jonge werknemers in dienst heeft. Bij het middenbedrijf (met 43%) en het grootbedrijf (met 36%) is deze jonge groep van werknemers minder sterk aanwezig. Bij het grootbedrijf werken ten opzichte van het MKB relatief gezien veel (middelbaar) oude werknemers. In het grootbedrijf is 36% van de werknemers 45 jaar of ouder. Bij het middenbedrijf is dit 30% en bij het kleinbedrijf 27%. Het vinden en behouden van (goed) personeel wordt daarom steeds belangrijker, zeker om de concurrentiepositie te versterken en behouden. Het is dus zaak om nu al voorbereidingen te treffen om een branche of onderneming toekomstbestendig te maken en te houden. EIM heeft in zestien marktsectoren gekeken naar de leeftijdssamenstelling van werknemers in deze sectoren en hoe de verschillende grootteklassen van bedrijven zich ten opzichte van elkaar verhouden, nu en in de toekomst.
In de EIM-rapportage 'Toekomst concurrentiepositie MKB' worden verschillende handreikingen gegeven aan werkgevers in - en brancheorganisaties voor - het MKB om hun bedrijf/branche toekomstbestendig te maken.
Voor inlichtingen: 079 343 06 04

22 januari, 2009

Vanaf week 10 is Microkredietloket West Brabant operationeel

Nadat Microkredietloket West Brabant tussen Kerst en Nieuwjaar zowel van EZ als van REAP te horen kreeg dat de subsidies waren goedgekeurd is alles in een stroomversnelling gekomen. Het loketplan is verder uitgewerkt, de intake formulieren zijn gereed, het businessplan dat de starters als leidraad kunnen gebruiken staat op de site en de coaches zijn voor-geinformeerd.
Daarop zijn al heel veel leuke reacties gekomen en ik verwacht dat zowel voor de nieuwbakken coaches en Microkredietloket West Brabant er een duidelijke win-win situatie zal gaan ontstaan.
De training van de intakers bij de KvK is van start gegaan en tussen deze week en begin maart worden gemeenten, UWV/WERKbedrijven, banken en andere belangrijke spelers op detail geinformeerd.
Er is voor Microkredietloket West Brabant gekozen voor een projectvorm i.pv. een stichting.
Reden is, dat er mogelijk conflict of Interest zou kunnen ontstaan tussen bestuurders (zeg maar de founding fathers) en de mensen die ook handen aan de kar moeten leveren.
Qredits is inmiddels ook in de lucht en de eerste aanvragen liggen al in Almelo.

14 januari, 2009

Een huis van suiker, hofconnecties en jonkheren

De oude Zevenbergenaar mijmert nog wel eens over de tijd vóór de oorlog, toen het dorp nog rijkelijk bedeeld was met monumentale panden. Na twee bombardementen aan het begin en eind van de Tweede Wereldoorlog stond er niet veel meer overeind. 't Huis Steeland lag twee keer aan de rand van het oorlogsgeweld, maar bleef gespaard.

Rijdend langs de flauwe bochten in de provinciale randweg, lijkt het alsof je zo het enorme huis binnenrijdt. Vroeger lag Steeland ook in de bocht, maar dan van de Roode Vaart. De rivier liep tot in de jaren zestig dwars door het Zevenbergse hart. Toen was het kolossale grachtenpand in bezit van de suikerdirectie. De aan de overkant gelegen suikerfabriek was Zevenbergs grootste werkgever.

Huize Steeland zorgde in de jaren zeventig voor een nieuwe economische injectie met de huisvesting van de regionale stichting De Markenlanden. Vanuit dit hoofdkantoor vonden 650 mensen emplooi in de zorgsector in de Westhoek. In alle gaten en hoeken kwam kantoorpersoneel te zitten.

De Zevenbergse schilder Ger Luijten mocht het aanzienlijke pand op de kop van de Noordhaven een keer van een nieuw verflaagje voorzien. Gebroken witte kozijnen, donkergrijze deurlichten en grijs gevelsteen. Luijten raakte gecharmeerd van het gebouw en aarzelde niet toen De Markenlanden het rond 1997 te koop aanbood om er als huurder in verder te gaan. "Daarmee was de hypotheek direct gegarandeerd", aldus Luijten, die wel even overwogen heeft zijn schildersbedrijf aan de achterkant aan te bouwen. "Daar stak de gemeente een stokje voor. Nu zitten we prima aan de Campagneweg."

Bij nader inzien vind de schilder dat allerhande bijgebouwen het oorspronkelijke huis ook niet ten goede zouden komen. Met zijn kwast als wapen zorgt Luijten dat Steeland er goed uitgelicht wordt.

De geschiedenis van het huis gaat terug tot in 1556. In dat jaar kochten jonkheer Pauwels van Mechelen en schoutsdochter Anna de Cocq van Neerwijnen 84 roeden en 16 voet grond. Tegenover het huis lag de Blauwe Sluis, niet te verwarren met het gelijknamige gehucht bij Lage Zwaluwe. De familie Van Mechelen was gelieerd aan het Hof. Prins Maurits kreeg drie zonen bij Margaretha oftewel 'het Vrouwtje van Mechelen'. 

Huis van Mechelen werd met vele andere woningen en boerderijen in 1595 bij Sevenbergs groote brand verwoest. In 1617 duikt de naam Van Steelandt (met een t op het eind) op. Jonkheer Philips van Steeland, raadsman van dezelfde Maurits en drossaard van Buren, huwde een andere Margaretha van Mechelen en liet een seer treffelyck getimmert huis bouwen, die de Stad en heerlyckheyt merckelelycken was verbeterende ende vercyerende. 

Behalve een glasraam met het wapen van graaf Karel van Aremberg, heer van Zevenbergen, is van de inrichting niets bekend. Achter het huis lag de boomgaard: Steeland's boomgaard genoemd. Twee eeuwen later resideerde Domeinenrentmeester Jacob Groenveld in Steeland, maakte Johannes van Braambeek er een kostschool en kwam ene Karel Baron van der Borch van Rouwenoort nog als eigenaar in de boeken voor. 

Onder scheepstimmerzoon Adriaan van de Werk, die ook Statenlid was, werd het notariskantoor. Hij gaf in 1871 opdracht tot de bouw van een nieuw Huis Steeland. Zoals dat er nu nog staat. Zoon Bastiaan van de Werk en Jean Bruckner voerden hier ook hun notariaat.

In de laatste volle eeuw stond het kantoorgebouw synoniem aan de suikerindustrie. 

Timmerman Peter Smits verkocht Steeland in 1916 aan de Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek. Links van de voordeur kwam het kantoorpersoneel, rechts de woning voor de suikerdirecteur. Het suikerlijntje met Dikke Bertha als locomotief tufte jarenlang langs de statige gevels.

Toen de bewonersgeschiedenis nog niet was onderzocht werd de naam van het huis etymologisch op een eigenaardige wijze verklaard. Omdat het huis destijds aan de rand van de Zevenbergense kom stond, ontleedde men 'Steeland' in: op het scheiden van stad (stee) en land. Totdat de jonkheer van Buren uit de annalen werd opgevist.

Stichting De Markenlanden bleef schipperen met de beschikbare ruimte, ook na de foeilelijke aanbouw in de boomgaard, die grenst aan het zogeheten Kees Klasenplantsoen met peeënsteker. Een nieuw kantoor aan de Pastoor van Kessellaan bood soelaas, waarna huisbaas Luijten andere huurders ging zoeken. Dat werden onder andere de zuidelijke afdeling van de Koninklijke Korfbalbond, die inmiddels weer naar elders verhuisd zijn. 

Nu zetelt reclamebureau Pixel aan de voorkant, zit zorgverlener Thebe op de bovenverdieping en huurt accountantskantoor Van der Burgt de bijgebouwen. Verder heeft mediator Fred Wozniak zijn klassiek bureau hier, waardoor ook de wieg van de voedselbank Moerdijk in 't Huis Steeland stond. Au Secours, tenslotte, geeft reanimatiecursussen aan de Noordhaven. 

Eten bij de buren De Heeren van Zevenbergen is verleden tijd, al wordt de Coupe Romanoff nog wel aangeprezen. Jonkheer Steeland is ook geëerd met een straatnaam tussen restaurant en Beljaars.

13 januari, 2009

Persbericht

Ruim een derde van de bedrijven die in 2009 geld nodig hebben voor verdere groei, verwacht de financiering hiervoor niet rond te krijgen. Bijna één op de vijf bedrijven uit het mkb (tot 250 werknemers) zegt in de eerste zes maanden aanvullend krediet nodig te hebben. Dit blijkt uit de eerste financieringsmonitor, een onderzoek door het EIM in opdracht van het ministerie van economische zaken en MKB-Nederland.

Onderzocht is de financieringsbehoefte van mkb-bedrijven die minimaal vijf jaar bestaan. Onderzoeksinstituut EIM noemt het opvallend dat vooral grotere mkb-bedrijven (100-250 werknemers) dit jaar extra geld denken nodig te hebben om goed te kunnen blijven draaien. Van deze groep is 25 procent pessimistisch over de slagingskans.

Behoefte aan aanvullende financiële middelen leeft vooral bij horecabedrijven, in de transportsector en in de detailhandel. Kleine bedrijven denken voldoende te hebben aan maximaal 50.000 euro, bij de grotere ondernemers gaat het om bedragen tussen 250.000 en 750.000 euro. In 2008 waren het met name transportbedrijven, aannemers en ict-ondernemers die geld nodig hadden.

Van de bedrijven die in 2008 geen financiering rond kregen of een lager bedrag konden lenen dan zij eigenlijk wilden (samen 21 procent), zegt de helft nu al de gevolgen daarvan te voelen: omzetdaling tot dreigend faillissement. Dit betekent dat bij één op de tien mkb-ondernemers het water tot aan de lippen staat. Hier betreft het vooral kleinere bedrijven. Grotere ondernemingen uit het mkb ontvingen in 2008 nog wel krediet, maar in veel gevallen voor een lager bedrag dan waarop werd ingezet.

Binnen de groep ondernemers die recent een bedrijfskrediet in de wacht sleepten, ondervond een kwart dat de voorwaarden zijn aangescherpt. Ruim 90 procent van alle kredieten loopt via banken. Familie of vrienden verschaften in 9 procent van de gevallen het benodigde geld. Het EIM-onderzoek is gebaseerd op de respons van 733 mkb-bedrijven die tenminste vijf jaar bestaan. Later dit jaar volgt soortgelijk onderzoek onder starters en snelle groeiers.

Voor inlichtingen: 079 343 06 04

06 januari, 2009

Nieuwjaarstoespraak Denie

Niemand hoeft van burgemeester Wim Denie de held uit te hangen, dat is hij zelf immers ook niet. "Maar met alleen de kreet: 'daar moet de politie naar kijken', komen we er ook niet." Denie stelde gisteren in zijn eerste nieuwjaarstoespraak in het Zevenbergse gemeentehuis dat zijn nieuwe gemeente niet veilig wordt vanuit een leunstoel. "Er zullen nooit genoeg hulpverleners zijn om overal onmiddellijk bij te zijn." Het eerste half jaar Moerdijk was hem en zijn vrouw goed bevallen. Alles is nieuw en dat voelt voor de 62-jarige Wim Denie als een tweede jeugd. "Alsof ik nog een heel leven voor me heb."

Bij zijn installatie had de Commissaris van de Koningin hem nog gewaarschuwd voor de taaie gemeente Moerdijk. "Ze bedoelde niet alleen de verscheidenheid in plaatsen met allemaal verschillende interesses, het ging ook om de moeizame verhoudingen in de politieke sfeer."

Het 'aftasten' heeft Denie zo'n beetje achter de rug. Hij ervaart de wethouders én de raadsleden als hard werkende, gedreven mensen, die het beste voor hebben met de inwoners van de gemeente. Tegelijkertijd moet iedereen geduld hebben, 'want alles vergt tijd'.

De spanningen van de krappe meerderheid van coalitie versus oppositie, ervaart hij als raadsvoorzitter beslist. "Ik zie het als een uitdaging om als bruggenbouwer te fungeren."

Zoals zoveel collega's, stond ook Denie stil bij de recessie, die ook Moerdijk zal treffen. "Samen gaan we dat monster te lijf. Binnen nu en een half jaar komen volop plannen tot ontwikkeling."

En toen vroor het 15 graden

Zoutopslag Eurosalt in Moerdijk draait op volle toeren, met maandag als absolute topdag. Maar liefst twintigduizend ton zout werd daar maandag verhandeld. Door de lange winter is er nu al meer verkocht dan normaal in het hele eerste kwartaal. Bij Eurosalt zitten extra mensen bij de telefoon om alle bestellingen aan te nemen. Meer dan de helft van al het strooizout dat op de Nederlandse wegen terecht komt, is namelijk gehaald bij Eurosalt.