14 november, 2006

Gemeentepolitiek, Raad is het eens over de begroting

Behorend bij
Besluitenlijst BenW-vergadering 24 oktober 2006

Onderwerp
Raadsvoorstel met betrekking tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de aanleg van een tweede kunstgrasveld en veldverlichting Hockeyclub Zevenbergen.

Besluit
De gemeenteraad voorstellen om een krediet van € 316.005 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld en veldverlichting t.b.v. de Hockeyclub Zevenbergen. De investering is in het Collegewerkprogramma (jaarschijf 2007) verwerkt. De budgettaire lasten zijn in de meerjarenbegroting 2007-2010 verwerkt, welke op 13 november a.s. in de raad wordt vastgesteld. In verband met de groei van het aantal leden heeft de Hockeyclub Zevenbergen behoefte aan een tweede kunstgrasveld. In het vigerende beleid wordt veldhockey aangemerkt als basisvoorziening. Dit betekent dat de kosten van renovatie en aanleg velden/veldverlichting voor rekening van de gemeente komen en dat de club het dagelijks onderhoud dient te verrichten.
_________________________________________________________
Door Frank Timmers
Dinsdag 14 november 2006 - ZEVENBERGEN – De gemeenteraad van Moerdijk heeft vannacht na een vergadering van 4,5 uur ingestemd met de begroting voor volgend jaar. De belastingen gaan alleen omhoog met de jaarlijkse indexering van 2,25 procent.In die begroting houdt Moerdijk bijna een miljoen euro over. Omdat er wat onzekerheden zijn voor volgend jaar, houdt de gemeenteraad dat geld liever op zak. Onder meer om een mogelijke tegenvaller bij de invoering van de WMO op te vangen. De oppositie van ChristenUnie, SP en Onafhankelijk Moerdijk (OM) stemde tegen de begroting. De ChristenUnie omdat die het niet eens is met een uitbreiding van het ambtenarenapparaat. Onafhankelijk Moerdijk omdat er door B en W niets gedaan is met de voorstellen van OM. De SP had voor de vergadering al aangegeven tegen te stemmen. Het voorstel van de VVD om de toeristenbelasting af te schaffen, is door het college en de overige fracties in de gemeenteraad niet omarmd. De inkomsten zijn nodig voor het toeristenbeleid. Het niet doorvoeren van de verhoging van de hondenbelasting met tien procent, zou voor het college geen probleem zijn. Het geld om de hondenuitlaatplaatsen aan te leggen, zou dan uit het overschot van komend jaar moeten komen. De VVD diende een motie in om de hondenbelasting niet te verhogen, maar te verlagen. Ook hiervoor was geen enkele steun. Na opmerkingen over de invoering van een jeugdraad in Moerdijk, zegde wethouder Marjolein de Wit toe dat het college met een startdocument komt. Daarin staan dan ook de consequenties voor andere onderdelen van het jeugdbeleid, deze worden mogelijk naar achteren geschoven.Het idee om het centrum van Zevenbergen aan te pakken en het water terug te brengen, staat nog niet hoog op de agenda van B en W. Die ziet een koppeling met het plan Noordrand en dat is weer gekoppeld aan de discussie over de Moerdijkse Hoek. De Wit vroeg meer tijd om de consequenties op een rijtje te zetten van het loskoppelen van de twee plannen. Twee moties van de SP haalden het niet. De socialisten willen dat gestopt wordt met verdere plannen voor meer industrie in Moerdijk. Ook vroeg de SP om een plan van aanpak voor het herstel van de trottoirs in Moerdijk. Er was alleen steun van de PvdA en GroenLinks.

Geen opmerkingen: