06 maart, 2009

Microkredietloket West Brabant

woensdag, 04 mar 2009 15:46 | Door: deOndernemer

Financieringsproblemen. Veel startende ondernemers hebben er mee te maken. Vooral als het gaat om kleinere financieringen, want deze zijn minder interessant voor banken. Een investeringsplan kan uitkomst bieden, maar dat is voor veel ondernemers geen gesne den koek. 

Een loket waar (door)startende ondernemers kunnen aan kloppen als ze behoefte hebben aan financiering kan uitkomst bieden. Sinds begin 2009 is dit loket er: Microkredietloket West-Brabant.

Via dit loket kunnen ondernemers tot maximaal 35.000 euro lenen tegen marktconforme rente.

Henk Ras, namens Stichting Brainz een van de projectleiders van het loket: 'Wij bieden de juiste begeleiding bij de benodigde onderbouwing van de financieringsaanvraag. Deze aan vraag sturen we ter toetsing door naar een landelijk fonds. Omdat voor dit fonds anders naar de plannen kijkt, komen aanvragen eerder in aanmerking voor financiering. Ook kleinere financieringen!'.

Peter Princen, namens NV REWIN West-Brabant betrokken bij het Mi­crokredietloket, valt hem bij: 'Een starter of doorstarter die een financie ringsvraag heeft, kan nu aankloppen bij diverse organisaties. Kamer van Koophandel, REWIN, BOM, Syn tens en banken hebben hierbij ieder hun eigen rol.'

'Wat ontbrak, is één pa raplu waaronder deze loketten kun nen worden ondergebracht. Samen met Henk ben ik op pad gegaan langs gemeenten en banken om het idee van een regionaal loket voor te leg gen. De reacties op dit plan waren zeer positief.'

Kleinere financieringsvragen 
Henk Ras vervolgt: 'Tegelijk met ons initiatief werd vanuit het Ministe rie van Economische Zaken geconsta teerd dat té veel ondernemers met een kleinere financieringsvraag achter het net vissen. Hierop werd besloten om in het land diverse pilots op te zet ten om ondernemers met een vraag naar een zogenaamd microkrediet te begeleiden en ondersteunen.'

'We heb ben beide initiatieven gecombineerd en daar is het Microkredietloket West-Brabant uit voortgekomen, me de dankzij financiële steun van Kamer van Koophandel, REAP en het Minis terie van EZ.' 

Korte lijnen, korte afstand 
Jacqueline Begheijn is namens de Ka mer van Koophandel betrokken bij het Microkredietloket: 'Een eerste stap binnen het Microkredietloket is het bekend maken van het loket bij de ondernemers. Als Kamer van Koophandel zien wij natuurlijk ont zettend veel ondernemers langs ko men. Het hoofdloket voor West-Bra bant is dan ook gevestigd in het ge bouw van de Kamer van Koophan del.'

'De lijnen zijn heel kort en onder nemers kunnen hiervan profiteren. Naast het hoofdloket wordt bij de 5 grote gemeenten in West-Brabant één keer per twee weken een halve dag een loket bemand door Henk Ras. De afstand voor ondernemers wordt dus zo kort mogelijk gehou den!' 

Werken aan je businessplan
Hoe werkt het Microkredietloket? Henk Ras: 'Tijdens een afspraak op één van de locaties bespreekt de on dernemer zijn plannen en wordt geke ken welke stappen al doorlopen zijn. Hieruit blijkt op welke terreinen de ondernemer nog ondersteuning no dig heeft.'

Het schrijven van een busi nessplan is de eerste belangrijke stap. Als blijkt dat de ondernemer hier zelf niet uit komt, kan de ondernemer ge durende 4 avonden een cursus volgen bij NHTV, specifiek gericht op het verbeteren van zijn of haar plan. Prak tische hulp wordt aangeboden door Zinc, een onderdeel van het ROC West-Brabant.'

'In deze fase wordt ook een passende coach gezocht die de starter verder gaat begeleiden. De ondernemer doet het werk natuurlijk, maar de coach kan hierbij een zeer welkome steun in de rug zijn.' 

Aanvraag vergemakkelijken 
Ras vervolgt: 'Uiteindelijk ligt er een gedegen ondernemingsplan met bijbe­horende financieringsvraag op tafel. Deze wordt een laatste keer kritisch bekeken door een van de financiële experts die verbonden zijn aan het Mi crokredietloket. Via het loket gaat de kredietaanvraag naar Qredits, het lan delijke fonds dat speciaal is opgericht voor kleinere financieringen met be perkte zekerheid.'

'Ondernemers kun nen maximaal 35 duizend euro aanvra gen; de looptijd is maximaal 10 jaar. Voor grotere bedragen is een combi natie met een aanvraag bij een bank mogelijk. Het ondernemingsplan en de verkregen lening van Qredits kun nen deze aanvraag een heel stuk verge makkelijken!' 

Doelgroep 
Peter Princen: 'We richten ons met name op starters maar doorstarters die willen investeren om een teruglopen de omzet een halt toe te roepen, beho ren tot de doelgroep. Belangrijk is dat de ondernemer aanklopt omdat hij een kans wil benutten en niet omdat hij of zij in financieel zwaar weer te recht is gekomen. Voor ondernemers die willen investeren in hun toekomst is Microkredietloket West-Brabant hét loket waar je wezen moet!'

Ook (door)starter met een financieringsbe hoefte? 

Neem dan contact op met het Microkredietloket West-Brabant! 
Telefoon: 076 - 5646 990 E-mail: info@microkredietloket.nl Internet: www.microkredietloket.nl

Geen opmerkingen: