18 augustus, 2010

Goed bezig !

Deze week heeft het college een subsidieaanvraag van
€ 482.264,- ingediend bij OP-Zuid voor het project ‘Human Capital in de Wijk’. Ook de provincie is verzocht om binnen ‘Dynamisch Brabant’ € 462.396,- te reserveren. De gemeente heeft zelf een bedrag van € 261.000,- uitgetrokken voor het project dat loopt vanaf 2011 tot en met 2013. De stuurgroep Steden behandelt de subsidieaanvraag op 29 september 2010.

Wethouder Cees Meeuwis: “Het project sluit goed aan bij onze doelstelling uit het coalitieakkoord @Breda, waarin het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijk voorop staat. Met cofinanciering van Europa en de provincie kunnen we hier de komende jaren een goede invulling aan geven”. 

ZZP'er in de wijk
Een belangrijk argument voor dit project is de afspraak in het coalitieakkoord @Breda om het ondernemerschap en bedrijvigheid in de wijken te stimuleren. Ook de doelstellingen uit de ‘Visie Kleinschalige Bedrijvigheid’ uit 2009 sluiten hier goed bij aan: het bieden van adequate huisvesting; het bevorderen van kennis en ondernemerschap; het verbeteren van de dienstverlening en het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid. Nog een reden dit project te starten is het verbeteren van het aanbod aan bedrijfsruimte in wijken. De toename van het aantal kleine bedrijven leidt tot meer behoefte aan kleinere werk-situaties dichtbij huis, waardoor wonen en werken beter te combineren zijn. Daarnaast wil de gemeente bepaalde winkelgebieden behoeden voor leegstand door deze te transfor-meren naar bedrijfsruimten. Dit draagt ook bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met een wijkgerichte aanpak. Een sterk punt is de ervaring met de persoonlijke en actieve benadering van ondernemerscoaches in de wijk. Er wordt een nieuwe doelgroep bereikt die meer starters en een betere kwaliteit van de ondernemingen oplevert. Bijna 80% van de starters begint vanuit huis, het is goed voor de economie hier extra aandacht aan te geven. In de hele stad moeten vijf steunpunten komen om potentiële starters op te sporen en te screenen. Daarna bieden andere (semi-)publieke instanties en gespecialiseerde adviseurs (zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het UWV) een gezamenlijk pakket van diensten aan. Hiermee verbetert de dienstverlening aan starters aanzienlijk. 

De subsidieaanvragen aan Europa (Operationeel Programma Zuid-Nederland) en de provincie (Dynamisch Brabant) worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement te Eindhoven. Die legt de aanvragen 29 september ter besluitvorming voor aan de Stuurgroep Steden.

Geen opmerkingen: