05 augustus, 2008

Combinatiefuncties

Met de ondertekening van de impuls brede scholen, sport en cultuur is op 10 december 2007 het project combinatiefuncties van start gegaan. Dit project richt zich op de realisatie van 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen met functies waarbij één persoon in dienst is van één werkgever, maar werkzaam is binnen twee organisaties of sectoren.
Een belangrijke doelstelling is dat kinderen en jongeren een sportaanbod krijgen waarbij ze minimaal vijf keer per week kunnen sporten. Dit aanbod wordt gecreëerd door zowel school als de sport. Daarnaast speelt de cultuur sector ook een rol. Wanneer deze drie sectoren met elkaar gaan samenwerken, kan er een aanbod ontstaan waarin kinderen en jongeren hun talenten kunnen laten zien, sociale contacten kunnen leggen en vooral heel veel plezier kunnen hebben. De activiteiten die georganiseerd worden zullen plaatsvinden op school, maar ook bij de sportvereniging. Deze verenigingen moeten dan echter ook op deze taak zijn berekend. Daarom zet het kabinet met de impuls in op het versterken van ongeveer 10 procent van de Nederlandse sportverenigingen.
De sportverenigingen structureel versterken, dat is dus waar het om gaat. Dit in combinatie met school, kunst- en de cultuursectoren, mede vanuit de behoefte van de overheid om meer brede scholen met een uitgebreid sport- en cultuuraanbod aan te gaan bieden. Sport, kunst en cultuur zijn natuurlijk niet alleen belangrijk op de brede scholen, maar ook op andere scholen. Een gecombineerd aanbod kan worden ondersteund door combinatiefuncties, waarbij professionals een brug vormen tussen de sector onderwijs, sport of cultuur. Download
hier de tekst van de impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur zoals op 10 december 2007 ondertekend door de Ministeries van VWS en OCW, NOC*NSF, VNG, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties en de Cultuurformatie.

De gemeente Moerdijk (met 8.235 jongeren onder de 18 jaar) ontvangt (omdat ze in de tweede tranche zitten) per 2009 een bedrag van € 131.878,- om daarvan het project te ondersteunen en 2,9 FTE van te betalen.

Geen opmerkingen: