15 oktober, 2008

Ik ben trots op je

Als er geen gekke dingen gebeuren in de rest van het jaar, dan sluit de gemeente Moerdijk op 31 december de boeken met een netto positief saldo van € 3,8 miljoen. Dat is de conclusie die uit de tweede bestuursrapportage van het college van B&W kan worden getrokken.

Begroting 2009
De totale gemeentebegroting voor 2009 bedraagt € 85 miljoen. Als de gemeenteraad instemt met een verhoging van de gemeentelijke belastingen van gemiddeld 4%, zal het totaal van de te verwachten baten en lasten in het volgend jaar aan het eind van 2009 ook een positief saldo laten zien, circa € 1 miljoen. Voor de jaren 2010 en 2011 verwacht het college echter problemen. Dan zal de gemeente op een structurele manier worden geconfronteerd met hogere kosten. De verwachting is dat er na het doorrekenen van de onderhouds- en beheerplannen voor (school-)gebouwen, wegen, groenvoorziening en sportaccommodaties structureel extra geld nodig is.

Het college wil op dat probleem van de middellange termijn nu al inspelen. De komende vijf maanden wordt daaraan gewerkt. In juni 2009 worden de resultaten aan de raad gepresenteerd in de Kadernota. Die nota geeft straks aan hoe er financiële ruimte wordt gevonden. Bijvoorbeeld door oud beleid op te ruimen, door meer inkomsten te verwerven of door bepaalde uitgaven over een langere tijd uit te smeren. De taakstelling die het college concreet heeft benoemd, is € 1 miljoen euro.

Ruimte in 2009
Voor 2009 stelt het college aan de raad voor om de eenmalige meevaller uit 2008 (€ 3,8 mln.) samen met het te verwachten positieve resultaat over 2009 (€ 1 mln.) en € 0,5 miljoen uit de algemene reserve, te investeren in concrete voorstellen waarvan de kosten een kleine € 5,4 miljoen belopen. Voor de renovatie en de overdracht van het woonwagencentrum in Klundert bijvoorbeeld, is een bedrag van € 4.150.000 nodig. Voor het fiets- en wandelpadenplan wil de gemeente € 500.000 bijramen. Voor het beleidsplan maatschappij komt het gemeentebestuur nog geld tekort voor 2009: zo’n € 400.000. Samen met nog enkele kleinere kostenposten zet het college aankomend jaar in op de realisatie van deze extra plannen waarvoor dus € 5.4 miljoen dekking nodig is.

Wat betekent dit alles voor de inwoners?
In 2009 zijn de totale lasten voor de gezinnen gemiddeld 4,3% hoger dan in 2008. De OZB, de hondenbelasting en toeristenbelasting gaan met 4% omhoog. De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met 2%. Het rioolrecht stijgt met 8%, dat is € 15 per jaar. Los daarvan loopt de gemeente op tegen structurele lasten als gevolg van het waterplan, die jaarlijks € 100.000 zullen zijn. Het college wil dit geld verwerven door het jaarlijkse riooltarief vanaf 2009 met nog eens € 7,50 per huishouden te verhogen. In totaal zal dan de riolering volgend jaar voor ieder gezin € 22,50 per jaar duurder worden.

Op 13 november 2008 spreekt de gemeenteraad over al deze voorstellen van het college.

Geen opmerkingen: