28 maart, 2008

Positief in de kijker

"De Moerdijkse werkgevers zijn blij met het nieuwe beleidsplan economie van burgemeester en wethouders van de gemeente.
De gemeente Moerdijk zet belangrijke stappen om op economisch gebied een overtuigende speler te worden in de regio en daarbuiten.
Nadat de gemeenteraad eerst het groene licht gaf voor het gebiedsontwikkelingsplan Moerdijk Oost (met daarin het Logistiek Park Moerdijk) staat diezelfde raad thans op het punt om het beleidsplan economie 2008-2011 vast te stellen. Het thans voorliggende beleidsplan straalt ambitie, trots en zelfbewustzijn uit.
Het beleidsplan laat zien dat het grote industrie- en havencomplex nadrukkelijk als onderdeel van het gemeentelijk grondgebied wordt beschouwd en niet als een stukje niemandsland achter de bosschages.
Dat beschouw ik als een enorme stap voorwaarts. Dit gemeentebe­stuur lijkt er zich van bewust te zijn dat economie niet iets is dat je overkomt, maar dat het een fenomeen is waar je sturing aan kunt geven, dat drager is van een maatschappij, arbeidsplaatsen schept, de plaatselijke middenstand voedt en het verenigingsleven laat bloeien.
De gemeente Moerdijk is er zich meer dan ooit van bewust dat de natuurlijke ligging aan vaarwater, de ligging tussen de twee wereldhavens en de positie aan de verbindingswegen tussen die havens kansen biedt. Ik wil eraan toevoegen: ook verplichtingen schept.
De regionale economie heeft meerdere motoren en moet deze maximaal inzetten. Moerdijk is zo'n motor en moet dus niet bescheiden maar zonder te overdrijven al zijn natuurlijke mogelijkheden inzetten en uitnutten. Moerdijk draagt in belangrijke mate bij aan de regionale en nationale economie. En krijgt daar overigens ook een en ander voor terug. Ik denk hier aan de afspraken rond het gebiedsontwikkelingsplan Moerdijk Oost, waarvan het dorp Moerdijk en Zevenbergen (project Noordkant, provinciale weg) profiteren. Dit besef - onderdeel te zijn van de nationale economie - gegeven de natuurlijke ligging, schept inderdaad verplichtingen. Moerdijk kan en mag zich niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken als het rijk een beroep op de gemeente doet of als de Rotterdamse haven aan de deur klopt.
De keerzijde van dit bewustwordingsproces is dat de gemeente goed beslagen ten ijs moet komen, haar doelen helder moet formuleren en aan de overlegtafel moet verschijnen met uitgewerkte ideeën. Of het nu het toekomstige beheer van het havenschapsgebied betreft of de samenwerking met Dordrecht/ Rotterdam, om maar twee thema's te noemen.
De strategische agenda van de regio bevat vele projecten die de West-Brabantse gemeenten in samenwerking met elkaar willen realiseren. Moerdijk moet hierin een vooraanstaande rol spelen, over de eigen gemeentegrenzen heen kijken dus. Zo beschouwd houdt een economisch beleidsplan niet op bij de gemeentegrenzen.
Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente Moerdijk met het vaststellen van haar beleidsplan economie een flinke stap voorwaarts zet door goed positie te kiezen in het economisch krachtenveld op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Moerdijk kan en mag trots zijn op zijn bedrijvigheid".
BNdeSTEM/Ton van Eck is voorzitter van de afdeling Moerdijk van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW).

Geen opmerkingen: