02 oktober, 2009

Minister Van der Hoeven en grote steden ondertekenen `Strategische Economische Samenwerkingsagenda'

Ministerie van Economische Zaken

1 oktober 2009 | nieuwsbericht

Als vervolg op het op 1 januari 2010 aflopende Grote Stedenbeleid-3 hebben Minister van der Hoeven en de grote steden een strategische economische samenwerkingsagenda ontwikkeld. Deze omvat tien strategische aspecten waarbij het Rijksbeleid een plaats krijgt binnen het stedelijk economisch beleid. De agenda heeft de vorm van een convenant dat op 1 oktober 2009 is ondertekend.

De afspraken zijn gemaakt voor de jaren 2010 en 2011. Halfjaarlijks zullen de steden samen met de minister de voortgang van de afspraken evalueren. Over de volgende 10 onderwerpen zijn afspraken gemaakt:

1. Regionale samenwerking
Het centrale uitgangspunt van Pieken in de Delta wordt onderschreven. Er wordt gestreefd naar synergie en focus bij de inzet van Europese, nationale en regionale subsidies.

2. Herstructurering Bedrijventerreinen
In 10 pilots "(her)ontwikkeling bedrijventerreinen" geven Rijk en (regionaal samenwerkende) gemeenten een impuls aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en concepten ten behoeve van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen.

3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt
De partijen brengen de Subsidieregeling (Beroepsonderwijs in bedrijf) breder onder de aandacht van de doelgroepen. De partijen nemen de uitvoering van het programma Onderwijs en Ondernemerschap ter hand, ten einde ondernemerschap in het onderwijs te verankeren.

4. Stroomlijning instrumentarium
De partijen zullen het bedrijfsgerichte Rijks- en gemeentelijk instrumentarium voor ondernemen en innovatie stroomlijnen.

5. Coördinatie economische missies
De partijen werken samen aan Holland Branding met als doel om de concurrentiekracht van Nederland te versterken. De partijen stemmen economische missies met HBPO af, dat de strategische reiskalender beheert.

6. Acquisitie buitenlandse investeringen
De partijen werken met elkaar samen bij de bevordering van buitenlandse investeringen in Nederland. De NFIA zal informatie aanbieden over het Nederlands investeringsklimaat en concrete vestigingsmogelijkheden aan potentiële investeerders.

7. Wijkeconomie
De partijen zullen de resultaten van de 'Voorbeeldprojecten Wijkeconomie' en het 'Praktijkhandboek wijkeconomie', maar ook van andere leerzame projecten, zoals 'Een businesscase voor de wijk' van MKB-NL, actief uitdragen.

8. Microfinanciering
De partijen streven naar Microfinanciering Ondernemerspunten in alle G4 en G32 steden per uiterlijk 1 juli 2010. EZ faciliteert door het beschikbaar stellen van kennis over Microfinanciering Ondernemerspunten en best practises.

9. Energie en Duurzaamheid
De partijen brengen tegenstrijdige wet- en regelgeving in kaart, die realisatie van nationale en locale duurzaamheidsambities belemmert. De partijen zullen samen een aantal pilots starten voor de uitrol van ICT / breedbanddiensten ten behoeve van CO2-reductie en energie-efficiëntie.

10. ICT & Toepassingen
EZ betrekt de G4 en G32 bij onderzoek naar (instrumenten voor) de opschaling van maatschappelijk relevante ICT-oplossingen. De partijen verbeteren hun digitale dienstverlening via Antwoord voor Bedrijven.

Geen opmerkingen: